การแสวงหาข้อมูลและความรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแสวงหาข้อมูลและความรู้ by Mind Map: การแสวงหาข้อมูลและความรู้

1. วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์

1.1. การสอบถามจากผู้รู้

1.2. การศึกษาจากขนมธรรมเนียมประเพณ๊

1.3. วิธีการอนุมาน

1.3.1. ข้อเท็จจริงใหญ่

1.3.2. ข้อเท็จจริงย่อย

1.3.3. ข้อสรุป

1.4. วิธีการอุปมาน

1.4.1. แบบสมบูรณ์

1.4.2. แบบไม่สมบูรณ์

1.5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์

2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

2.1. การตั้งคำถามเพื่อแสวงหาข้อมูล (5W1H)

2.1.1. WHAT

2.1.2. WHY

2.1.3. WHEN

2.1.4. WHERE

2.1.5. WHO

2.1.6. HOW

2.2. แหล่งข้อมูลความรู้

2.2.1. แหล่งที่มาข้อมูล

2.2.1.1. บุคคล

2.2.1.2. สถาบัน

2.2.1.3. สื่อมวลชน

2.2.1.4. อินเตอร์เน็ต

2.2.2. ลักษณะรูปแบบ

2.2.2.1. สิ่งตีพิมพ์

2.2.2.2. สื่อไม่ตีพิมพ์

2.2.2.3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างความรู้

3.1. ความรู้

3.1.1. ความหมาย

3.1.1.1. สิ่งที่สั่งสมจากการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า หรือประสบการณ์

3.1.2. ประเภท

3.1.2.1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในสมอง (ความรู้ในตัวคน)

3.1.2.2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (ความรู้นอกตัวคน)

3.2. การคิดวิเคราะห์

3.2.1. ความหมาย

3.2.1.1. เป็นการระบุเรื่อง หรือปัญหา จำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ

3.2.2. ลักษณะ

3.2.2.1. เสงี่ยม โตรัตน์ (2546: 28)

3.2.2.1.1. ทักษะในการจัดระบบข้อมล

3.2.2.1.2. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล

3.2.2.2. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 15-16)

3.2.2.2.1. การสังเกต

3.2.2.2.2. ข้อเท็จจริง

3.2.2.2.3. การตีความ

3.2.2.2.4. การตั้งข้อตกลงเบื้องต้น

3.2.2.2.5. ความคิดเห็น

3.2.3. องค์ประกอบ

3.2.3.1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผล

3.2.3.2. การมีความรู้ความเข้าใจ

3.2.3.3. ช่างสังเกต โดยยึดหลักคำถาม 5W1H

3.2.3.4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล(คำถาม)

3.3. กระบวนการคิดวิเคราะห์

3.3.1. ระบุหรือทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหา

3.3.2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

3.3.3. พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

3.3.4. การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ

3.3.5. ตั้งสมมติฐาน

3.3.6. การสรุป

3.3.7. การประเมินข้อสรุป

3.4. การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์

3.4.1. สุวิทย์ มูลคำ (2548:21-22)

3.4.1.1. เน้นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผล ใช้เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H ชัดเจนในแต่ละเรื่อง

3.4.2. ไพรินทร์ เหมบุตร (2549:3-4)

3.4.2.1. ศึกษาข้อมูล

3.4.2.2. กำหนดวัตถุประสงค์

3.4.2.3. แยกแยะแจกแจง รายละเอียด

3.4.2.4. ตรวจสอบโครงสร้าง

3.4.2.5. นำเสนอข้อมูล

3.4.2.6. นำผลมาวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย

3.4.3. Bloom (1961:56)

3.4.3.1. ความรู้

3.4.3.2. ความเข้าใจ

3.4.3.3. การนำไปใช้

3.4.3.4. การคิดวิเคราะห์

3.4.3.5. การสังเคราะห์

3.4.3.6. การประเมินค่า