ธรรมชาติของมนุษย์ กับความพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธรรมชาติของมนุษย์ กับความพอเพียง by Mind Map: ธรรมชาติของมนุษย์ กับความพอเพียง

1. ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์

1.1. ธรรมชาติโดยทั่วไปของมนุษย์

1.1.1. อิจฉาริษยา

1.1.2. สัญชาติญาณแห่งการทำลาย

1.1.3. ต่อสู้หรือต่อต้านความเปลี่ยนแปลง

1.1.4. ความต้องการทางเพศ และต้องการด้านร่างกายอื่นด้วย

1.1.5. หวาดกลัวอิทธิพล

1.1.6. กลัวความเจ็บปวด

1.1.7. โหดร้ายทารุณ

1.1.8. ทำอะไรตามสบาย มักง่าย

1.1.9. ชอบความตื่นเต้น หวาดเสียว

1.2. องค์ประกอบของมนุษย์

1.2.1. วิญญาณ

1.2.2. รูป

1.2.3. เวทนา

1.2.4. สัญญา

1.2.5. สังขาร

1.3. ความสุขที่มนุษย์แสวงหา

1.3.1. ความสุขเกิดจาก ความต้องการทางร่างกาย

1.3.2. ความสุขเกิดจากการสนอง ความต้องการทางจิตใจ

1.3.3. ความสุขเกิดจากการสนอง ความต้องการทางปัญญา

1.3.4. ความสุขเกิดจากการหมด ความต้องการหรือหมดตัณหา

2. ความต้องการของมุษย์

2.1. ความหมายของ ความต้องการของมนุษย์

2.1.1. ความต้องการทางด้านร่างกาย

2.1.2. ความต้องการทางด้านจิตใจ

2.1.3. ความต้องการทางสังคม

2.2. ความต้องการตามแนวคิด ของมาสโลว์

2.2.1. ความต้องการพื้นฐานทางสรีระ

2.2.2. ความต้องการความปลอดภัย

2.2.3. ความต้องการความรัก และการเป็นเจ้าของ

2.2.4. ความต้องการการยกย่องสรรเสริญ

2.2.5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต

3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

3.1. รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง

3.2. อารมณ์

3.3. นิสัย

3.4. เจตคติ

3.5. พฤติกรรม

3.6. ความถนัด

3.7. ความสามารถ

3.8. สุขภาพ

3.9. รสนิยม

3.10. สังคม

3.11. สาเหตุของความแตกต่างของมนุษย์

3.11.1. เชื้อชาติ

3.11.2. ศาสนา

3.11.3. การกระทำ

3.11.4. วัย

3.11.5. ความแข็งแรง

3.11.6. การอบรมสั่งสอน

3.11.7. เพศ

3.11.8. การศึกษา

3.11.9. ฐานะทางเศรษฐกิจ

3.11.10. ถิ่นกำเนิด

3.11.11. ภาษา

3.11.12. กฏหมาย

3.11.13. อิทธิพลของกลุ่ม

3.11.14. การอาชีพ

3.12. สรุปปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ มีความแตกต่างกัน

3.12.1. สิ่งแวดล้อม

3.12.1.1. สิ่งแวดล้อมก่อนเกิด

3.12.1.2. สิ่งแวดล้อมขณะเกิด

3.12.1.3. สิ่งแวดล้อมหลังเกิด

3.12.2. กรรมพันธุ์

3.12.3. กรรม/การกระทำ

3.12.3.1. กรรมเก่า

3.12.3.2. กรรมใหม่

3.13. ประโยชน์ของความแตกต่าง ระหว่างบุคคล

4. พฤติกรรมของมนุษย์

4.1. ความหมายของพฤติกรรมของมนุษย์

4.1.1. คือ การกระทำของบุคคล ในทุกลักษณะ เป็นการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลเพื่อปรับตัวต่อสิ่ง แวดล้อม ซึ่งอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว

4.2. ประเภทของพฤติกรรม

4.2.1. พฤติกรรมภายนอก

4.2.1.1. พฤติกรรมที่สังเกตได้โดย ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

4.2.1.2. พฤติกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือ หรือการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์

4.2.2. พฤติกรรมภายใน หรือ ความในใจ

5. ธรรมชาติของมนุษย์ กับความพอเพียง

5.1. ความเหมือนกันของระบบ ในธรรมชาติกับระบบ ในร่างกายมนุษย์

5.2. ความสามารถของมนุษย์ ในการทำลายสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ

5.3. ความพอเพียงในทางจิตใจของมนุษย์

5.3.1. ความพอใจ (ฉันทะ)

5.3.2. ความเพียร (วิริยะ)

5.3.3. ความมุ่งมั่นแน่วแน่ (จิตตะ)

5.3.4. การไตร่ตรอง (วิมังสา)

5.4. ความพอเพียงกับทางรอด ของมนุษย์และสังคม

6. แนวทางการประยุกต์ "ความพอเพียง"

6.1. การประยุกต์ "ความพอเพียง" กับ สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ

6.2. การประยุกต์ "ความพอเพียง" กับการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์

6.3. วิธีการประยุกต์ "ความพอเพียง" กับการบริหารและพัฒนากาย

6.3.1. อาหาร

6.3.2. อากาศ

6.3.3. ออกกำลังกาย

6.3.4. อุจจาระ

6.3.5. อารมณ์

6.3.6. ออกกำลังกาย

6.4. วิธีการประยุกต์ "ความพอเพียง" กับการบริหารและพัฒนาจิต "จิต" ต้องมีพื้นฐานหรือมีความ ต้องการในเรื่อง "ความพอเพียง"