โอวาท3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โอวาท3 by Mind Map: โอวาท3

1. โอวาทที่ 1 ละเว้นการทำชั่ว

1.1. เบญจศีล(ศีล5)

1.1.1. ไม่ฆ่าสัตว์

1.1.2. ไม่ลักทรัพย์

1.1.3. ไม่ประพฤติผิดในกาม

1.1.4. ไม่พูดปด

1.1.5. ไม่ดื่มสุรา

2. โอวาทที่ 2 ทำความดี

2.1. เบญจธรรม(ทำดี 5 อย่าง)

2.1.1. มีเมตตา

2.1.2. ทำอาชีพสุจริต

2.1.3. รักคู่ครอง

2.1.4. มีสัจจะ

2.1.5. มีสติ

2.2. สติสัมปชัญญะ (ระรึกได้ รู้ตัวอยู่เสมอ)

2.3. สังคหวัตถุ 4 (สงเคราะห์กันและกัน)

2.3.1. ทาน การให้

2.3.2. ปิยวาจา พูดสุภาพ

2.3.3. อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน์

2.3.4. สมานัตตตา วางตัวเหมาะสม

2.4. ฆราวาสธรรม 4 (ข้อปฏิบัติของผู้อยู่เรือน)

2.4.1. สัจจะ ความซื่อสัตย์

2.4.2. ทมะ การข่มใจ

2.4.3. ขันติ อดทน

2.4.4. จาคะ แบ่งปัน

2.5. อัตถะ3 (ประโยชน์ที่มุ่งหมาย)

2.5.1. อัตตัตถะ ประโยชน์เพื่อตนเอง

2.5.2. ปรัตถะ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น

2.5.3. อุภยัตถะ ประโยชน์ร่วมกัน

2.6. กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2.6.1. กตัญญูต่อชุมชน

2.6.1.1. ช่วยกันรักษาความสะอาด

2.6.1.2. ใช้ของส่วนรวมอย่างถนอม

2.6.1.3. ช่วยกันดูแลสมบัติของชุมชน

2.6.1.4. พัฒนาชุมชน

2.6.2. กตัญญูต่อสิ่งแวดล้อม

2.6.2.1. ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือถนน

2.6.2.2. ไม่ทำลายแหล่งน้ำ

2.6.2.3. ไม่ตัดไม้

2.6.2.4. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด

2.7. มงคล38 (ความเจริญ ความดีงาม)

2.7.1. รู้จักให้

2.7.2. พูดไพเราะ

2.7.3. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. โอวาทที่ 3 ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

3.1. การทำสมาธิ ฝึกควบคุมจิตใจ

3.2. การเจริญสติ ฝึกตนเองให้มีสติ