از شنبه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
از شنبه by Mind Map: از شنبه

1. چکار کنم؟

1.1. ➖⛔

1.1.1. اجبار

1.1.2. حواس پرتی

1.1.3. کمالگرایی

1.1.4. انباشتگی اطلاعات

1.1.5. منفی نگری

1.1.6. توقع زیاد

1.2. ➕✅

1.2.1. ۵دقیقه

1.2.2. قول مکتوب

1.2.3. زمان مرده

1.2.4. همین الان

1.2.5. پاداش

1.2.6. تکرار

1.2.7. آموزش مهارتی

2. اهمال کاری

2.1. چه زمان

2.1.1. زمان مرده

2.1.2. انژری دارم

2.2. چه موضوعی

2.2.1. زبان آلمانی🇩🇪

2.2.2. ورزش🥊🏆

2.2.3. مطالعه📚

2.3. تقسیم کارها

2.3.1. لیست کردن🗒

2.3.2. فوری یا غیرفوری

2.3.3. نوشتن اهداف📊💡

3. انواع اهمال کاری

3.1. گرایشی

3.1.1. فرار از زحمت

3.1.1.1. دادن پاداش

3.1.1.2. فراهم کردن شرایط

3.1.2. عواقب ➕ & ➖

3.1.2.1. ریز عادت کوچک

3.1.3. ترس از شکست

3.1.3.1. کمالگرایی📛

3.1.3.1.1. واگویه های ذهنی

3.1.3.1.2. انسان جایز از خطاست💪

3.1.3.1.3. تکنیک ریز عادت ها

3.1.3.2. پیشبینی📛

3.1.3.2.1. فقط انجام بده،آینده دست خداس🤲

3.1.3.3. تعیین مهلت انجام کار

3.1.3.3.1. تنبیه پولی💰

3.2. شناختی

3.2.1. زحمت گریزی

3.2.1.1. مثال: تبلت و اینترنت💻🌐

3.2.2. قانون ۴۷ 🥊➡️☢

3.2.3. ناتوانی تصمیم گیری

3.2.3.1. هدفگذاری

3.2.3.2. جدول هزینه و فایده💶💸📥📤

3.2.3.3. جدول SWOT

3.2.3.3.1. S قوت

3.2.3.3.2. W ضعف

3.2.3.3.3. O فرصت

3.2.3.3.4. T تهدید

3.2.3.4. ریز عادت 🔛

3.2.4. ناتوانی درک و حل مسئله

3.2.4.1. فهم و حل مسئله

3.2.4.1.1. مشورت گرفتن

3.2.4.1.2. دیدن پایان کار در ذهن

3.2.4.2. انتخاب روش

3.2.4.3. اجرای روش

3.2.4.4. گرفتن بازخورد

3.2.5. تردید به خود

3.2.5.1. تلقین مثبت ✅

3.2.5.2. مشق مدرسه

3.2.5.3. در شکست ها دلسرد نشیم

3.2.5.4. زمان طلایی کارها

3.2.5.5. ریز عادت ها

3.2.6. توقع نابجا و بهانه جویی

3.2.6.1. دیگران تونستن؟

3.2.6.2. مجبور بشم، می تونم؟

3.2.6.3. تکنیک اسلحه یا زور

3.2.6.4. لیست بهانه ها

3.2.7. نامنظم بودن

3.2.7.1. لیست کارهای روزانه📋

3.2.7.1.1. جزئی ترین کار بنویس

3.2.7.1.2. تیک زدن✅

3.2.7.2. خارج از لیست ⛔

3.2.7.3. لیست کارهای ناتمام📑

3.2.7.4. Deadline کارها

3.2.7.4.1. قانون پارکینسون

3.2.7.5. حذف عوامل حواس پرتی

3.2.7.5.1. پاک کردن اپلیکیشن

3.2.7.6. برنامه مخصوص صبح🌞🕰

3.2.7.7. داشتن برنامه شروع و پایان روز 🌝🌚

3.2.8. افراد افراط کار

3.2.8.1. تقسیم ساعات روزانه

3.2.8.2. تقسیم بندی کارها

3.3. جسمانی

3.4. انلاین