ඒකකය 1 ජීව විද්‍යාව හදුන්වා දීම

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ඒකකය 1 ජීව විද්‍යාව හදුන්වා දීම by Mind Map: ඒකකය 1  ජීව විද්‍යාව හදුන්වා දීම

1. ජීව විද්‍යාව හා බැඳුනු ගැටළු

1.1. ජීවීන්ගේ විවිධත්වය පිලිබඳ අවබෝධය

1.2. මිනිස් සිරුර හා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිලිබඳ අවබෝධය

1.3. ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසරය තිරසාර භාවිතය සහ කළමනාකරණය

1.4. තිරසාර ආහාර නිෂ්පාදනය

1.5. ශාක ජීවිතය පිලිබඳ අවබෝධය

1.6. රෝග හා ඒවාට හේතු පිලිබඳ අවබෝධය

1.7. නෛතික හා සාරධර්ම පිලිබඳ ගැටළු වලට විසඳුම් සෙවීම

2. ජෛව ලෝකයේ ස්වභාවය හා සංවිධාන රටා

2.1. තරම

2.2. හැඩය

2.3. ආකාරය

2.4. වාසස්ථානය

3. ජීවින් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණ

3.1. ක්‍රමවත් බව හා සංවිධානය

3.2. පරිවෘතිය

3.3. වර්ධනය හා විකසනය

3.4. උද්දිප්යතාවය හා සමායෝජනය

3.5. අනුවර්තනය

3.6. ප්‍රජනනය

3.7. ආවේනිය හා පරිණාමය

4. හැඳින්වීම

4.1. ජීව විද්‍යාව යනු

4.1.1. ජීවින් පිලිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා විශේෂ අවධානයක් සහිත විද්‍යාවයි

4.2. ජීව විද්‍යාවේ ක්ෂේත්‍ර

4.2.1. සත්ත්ව විද්‍යාව

4.2.2. උද්භිත විද්‍යාව

4.2.3. ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව