PERANAN GURU DALAM PENGURUAN BILIK DARJAH DAN MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID

Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERANAN GURU DALAM PENGURUAN BILIK DARJAH DAN MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID by Mind Map: PERANAN GURU DALAM PENGURUAN BILIK  DARJAH DAN MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID

1. Membentuk peraturan dan prosedur dalam bilik darjah

2. Mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil jika murid tidak mengikut peraturan

3. Sekumpulan rakan sebaya berupaya menggerakan ahli-ahlinya bertindak mengikut matlamat yang sama

3.1. Dinamika kumpulan

3.1.1. Boleh dikenalpasti dengan kajian sosiometri

3.2. Kajian sosiometri

3.2.1. Membantu guru melihat pola kumpulan dalam bilik darjah

3.3. Penularan

3.3.1. Tingkahlaku ahli kumplan dinamika yang diikuti dan mempunyai pengaruh kepada ahli kumpulan

4. PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

4.1. Persekitaran pembelajaran yang kondusif

4.1.1. Persekitaraan fizikal

4.1.1.1. Susunan bilik darjah yang membenarkan guru memantau dengan mudah dan cepat

4.1.1.2. Kedudukan guru berhampiran dengan murid (Guru mudah berinteraksi dengan murid)

4.1.1.3. Pemandangan murid mesti jelas dan tidak terhalang

4.1.1.4. Ruang trafik yang selesa (Murid bergerak dengan mudah dan tanpa halangan)

4.1.1.5. Akses mudah kepada sumber bahan pembelajaran

4.1.1.6. Penggunaan ruang pada dinding

4.1.1.7. Kenal pasti ruang di dalam bilik darjah untuk aktiviti-aktiviti tertentu

4.1.1.8. Faktor pencahayaan, pengudaaran dan perabot perlu diberi perhatian

4.1.1.9. Kebersihan di dalam bilik darjah

4.1.1.10. Susun atur kerusi meja murid perlu fleksibel

4.1.2. Peraturan dan rutin bilik darjah

4.1.2.1. Bebas daripada ancaman dan bahaya fizikal

4.1.2.2. Membentuk rutin dalam bilik darjah untuk aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan

4.2. Persekitaraan psikososial

4.2.1. Suasana selesa dan mesra

4.2.2. Perasaan diterima

4.2.3. Sensitif dan peka kepada perbezaan individu

4.2.4. Suasana yang merangsang pembelajaran

4.2.5. Mewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakkan perkongsian idea

4.2.6. Peluang yang sama untuk semua murid

4.3. Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berunsur KBAT

4.3.1. Kemahiran mengurus masa

4.3.1.1. proses mengatur aktiviti untuk dilaksanakan dalam masa yang sesuai supaya mendapat kesan yang maksimum dalam mencapai sesuatu matlamat

4.3.1.2. pengurusan masa ialah penjadualan aktiviti atau kerja yang berkaitan dengan masa.

4.3.1.3. Bagi seseorang penyelia,pengurusan masa yang baik dapat dijalankan dengan perancangan program yang berkesan.

4.3.2. Kemahiran Penyoalan

4.3.2.1. Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam pengajaran guru.

4.3.2.2. Pujian hendaklah diberikan kepada pelajar yang telah memberi jawapan yang betul untuk menggalakkan pelajar berusaha memberi jawapan dengan baik.

4.3.3. Kemahiran komunikasi

4.3.3.1. Kemahiran komunikasi merupakan kemahiran untuk berhubung dengan orang lain.

4.3.3.2. kemahiran ini dapat dilihat pada diri seseorang dalam sifat kepimpinannya dan bagaimana beliau membahagi-bahagikan tanggungjawab kepada orang bawahannya

4.3.4. Kemahiran penggunaan pelbagai kaedah & teknik

4.3.4.1. TUJUAN TEKNIK Menarik Minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan ras ingin tahu

5. MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID

5.1. Kepentingan membina hubungan yang positif

5.1.1. Kebaikan kepada guru

5.1.1.1. Dapat mengawal murid dengan mudah

5.1.1.2. Imej guru meningkat

5.1.1.3. Dapat meningkatkan motivasi guru untuk mengajar

5.1.2. kebaikan kepada murid

5.1.2.1. Minat pelajar bertambah untuk belajar

5.1.2.2. Motivasi pelajar akan meningkat

5.1.2.3. Pelajar bekerjasama dengan guru

5.2. Faktor-faktor mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dan murid

5.2.1. Penampilan dan bahasa badan guru

5.2.2. Tingkah laku guru

5.2.3. Menunjukkan contoh teladan yang baik

5.2.4. Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah

5.3. Strategi membina hubungan positif guru-murid

5.3.1. Mewujudkan komuniti di dalam bilik darjah

5.3.2. Memberi peluang untuk mengenali diri guru

5.3.3. Mengingat nama setiap pelajar dalam kelas

5.3.4. Menerima keindividualan murid

5.3.5. Melayan semua murid dengan sama dan hormat

5.4. Dinamika bilik darjah