Tổng quan về văn học VN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tổng quan về văn học VN by Mind Map: Tổng quan về văn học VN

1. quá trình phát triển của văn học viết

1.1. văn học trung đại ( từ thế kỉ X đến XX)

1.1.1. Chữ viết: Hán và Nôm

1.2. văn học hiện đại ( từ thế kỉ XX đến hết XX

2. các bộ phận hợp thành

2.1. văn học dân gian

2.1.1. Định nghĩa: là sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động

2.1.2. Đặc trưng: tính truyền miệng, tính tập thể và sự gắn bó với các sinh hoạt khác trong đời sống cộng đồng

2.1.3. Thể loại: thần thoại sử thi, truyền thuyết, cổ tích ,ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ câu đố, ca dao, vè, truyện thơ, chèo

2.2. văn học viết

2.2.1. Định nghĩa: là sáng tác của tri thức được ghi lại bằng chữ viết và là sáng tạo của cá nhân mang dấu ấn của tác giả

2.2.2. Chữ viết : Hán , Nôm và chủ yếu là chữ quốc ngữ ( Tiếng Việt)

2.2.3. Thể loại

2.2.3.1. từ X đến XX

2.2.3.1.1. chữ Hán

2.2.3.1.2. Chữ Nôm

2.2.4. từ đầu XX đến nay

2.2.4.1. loại hình và loại thể văn học có ranh giới rõ ràng hơn...

3. Con người VN qua văn học

3.1. trong quan hệ với thiên nhiên

3.2. trong quan hệ với quốc gia dân tộc

3.3. trong quan hệ xã hội

3.4. ý thức về bản thân