ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. ความหมาย

1.1. แลกเปลี่ยนข้อมูลต้นทางหรือปลายทางผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิก เช่น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ จากต้นทางไปยังปลายทาง

2. ประเภทของเครื่อข่าย

2.1. LAN

2.1.1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆในระยะใกล้ในสำนักงาน โดยใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์

2.2. MAN

2.2.1. เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง เชื่อมต่อได้ไกลกว่าท้องถิ่น เช่นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเมืองเดียวกันหรือจังหวัด

2.3. WAN

2.3.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ มีสถานนีหรือจุดเชื่อมต่อมาก ใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ระบบคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม

3. อุปกรณ์เครือข่าย

4. วัตถุประสงค์เครือข่าย