คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จรรณยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

1.1. 1. ให้ระมัดระวังการละเมิดหรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น

1.2. 2. ให้แหล่งที่มาของข้อความควรอ้างอิงแหล่งข่าวได้

1.3. 3. ไม่กระทำการรบกวนผู้อื่นด้วยการโฆษณาเกินความจำเป็น

1.4. 4. ดูแลและแก้ไขหากตกเป็นเหยื่อจากโปรแกรมอันไม่พึงประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้คนอื่นเป็นเหยื่อ

2. จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

2.1. บัญญัติ 10 ประการ

2.1.1. 1.) ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น

2.1.2. 2. ) ไม่ต้องรบกวนการทำงานของผู้อื่น

2.1.3. 3. ) ไม่ต้องสอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลข่าวสาร

2.1.4. 4. ) ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลข่าวสาร

2.1.5. 5. ) ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างที่เป็นเท็จ

2.1.6. 6. ) ต้องมีจรรยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

2.1.7. 7. ) มอบให้ในการจับกุมหรือสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น

2.1.8. 8. ) ให้แหล่งที่มาของข้อความควรอ้างอิงแหล่งข่าวได้

2.1.9. 9. ) ไม่กระทำการรบกวนผู้อื่นด้วยโฆษณาเกินความจำเป็น

2.1.10. 10.)ดูแลและแก้ไขหากตกเป็นเหยื่อจากโปรแกรมอันไม่พึ่งประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้คนอื่นเป็นเหยื่อ

2.2. จริยธรรม หมายถึง

2.2.1. จริยธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำได้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดทางวินัยจนเกิดความสามารถเคยชินมีพลังใจ มีความสามารถตั้งใจแน่วแน่จึงคุณต้องอาศัยปัญญา และปัญญาอาจเกิดจากเนชั่ความสามารถศรัทธาเชื่อถือคุณผู้อื่นในห้างหุ้นส่วนจำกัดทางพุทธศาสนาสอนว่าได้ จริยธรรมคือการนำความสามารถรู้ ความสามารถจริงหรือกฎธรรมชาติมา ใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม (พระราชวรมมีี)

3. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำในระบบการจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินงานและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อช่วยในการดำเนินงาน มีความรวดเร็วและแม่นยำเช่นสำนักงานอัตโนมัติ (ระบบสำนักงานอัตโนมัติ) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) เป็นต้น

3.2. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้นทั่วโลกเมื่อมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและใช้ข้อมูลทำให้การบริการลูกค้าต่างประเทศกว้างขวางขึ้น อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การสอบถามตารางการบินต้นแบบ

3.3. 3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การดำเนินการในหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กร เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบเวชทะเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี เป็นต้น

3.4. 4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีมากขึ้นเช่นการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์การใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ

4. ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี

4.1. ผลกระทบด้านบวก

4.1.1. 1) ด้านคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น - คนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - มนุษย์ใช้ระบบสื่อสารในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเช่นการใช้โทรศัพท์ติดต่อ สื่อสารในขณะที่เดินทางไปยังต่างประเทศมนุษย์ใช้หุ่นยนต์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้กับ รายละเอียดหรืองานที่ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วในการผลิตหุ่นยนต์สำหรับงานสำรวจหุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศต้นแบบ - มนุษย์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าก้าวหน้าขึ้น เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ทันสมัย ย้ำในการผ่าตัดที่ทำให้คนไข้ปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งการผลิตยาและวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยด้วย

4.1.2. 2) ด้านสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทางด้านบวกต่อสังคมนิยม - เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศกล่าวคือสังคมที่ใช้สารสนเทศในการป้องกันและการกระจายข้อมูลข่าวสาร ถิ่นทุรกันดารถือว่าจะก่อให้เกิดความเสมอภาคกันแน่นหนาในสังคม - เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดชุมชนสุ่มซึ่ง เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกันได้และความรู้เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกใช้ได้ตามต้องการ

4.2. ผลกระทบด้านลบ

4.2.1. 1) คุณภาพชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่มักเกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต - โรคอันเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน แบบฟอร์มการจองทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้นานปวดหัวคอและหลังเกิดปัญหาด้านสายตา ตอร์เป็นเวลานานติดต่อกันเป็นต้น

4.2.2. 2) ด้านสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทางด้านลบต่อสังคมสะสม - การขาดความสามารถทางสังคมอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดการสื่อสารหลายพันโดยไม่ต้องเจอกันหลายครั้ง เรียกดูว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมากเช่นเว็บไซต์ Hi5 และเว็บไซต์ Facebook ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมมีน้อยลง การสื่อสารระหว่างกันได้อย่างลงตัวทักษะการพูดการใช้งานร่วมกันรวมถึงความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ที่หลากหลายกฎกติกาต่าง ๆ ในสังคมและการรับรู้ถึงคนรอบข้างอย่างใกล้ชิด สังคมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกเพศทุกวัยการขาดทักษะทางสังคมจะทำให้คนขาดความเข้าใจ จก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมขึ้นได้

5. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1. ฮาร์ดแวร์

5.1.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ มองเห็นและสัมผัสได้

5.2. ซอฟแวร์

5.2.1. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

5.3. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

5.3.1. 1.แป้นพิมพ์

5.3.2. 2.เมาส์

5.3.3. 3.สแกนเนอร์

5.3.4. 4. อุปกรณ์จับภาพ

5.3.5. 5. อุปกรณ์รับเสียง

5.4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

5.4.1. การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องสำคัญ ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ต่างๆรวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาไว้

5.5. ข้อมูล

5.5.1. คือค่าของตัวแปรในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ ที่อยู่ในความควบคุมของกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลในเรื่องการ

5.6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.6.1. ขั้นที่ 1 การวางแผนระบบ

5.6.2. ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis

5.6.2.1. ขั้นที่ 3 การออกแบบ (Design)

5.6.2.1.1. ขั้นที่ 4 การพัฒนา (Development)

5.7. ระบบการสื่อสารข้อมูล

5.7.1. หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน

5.8. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง คนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หรือควบคุมให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบรื่น

6. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1. นำเสนอคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกสั้น ๆ ว่ามันจะนำมาใช้อย่างกว้างขวางเกือบทุกมุมเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายหรือยุคโลกาภิวัตน์ในความเป็นจริง คำว่าสารสนเทศมารวมกันโดยคำว่ามีความหมาย

6.1.1. 1. เทคโนโลยี (Technology) คือ การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้างวิธีการดำเนิน และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้มีในตามธรรมชาติโลกแห่งเทคโนโลยียุคนี้ ทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ถ้วน

6.1.1.1. 2. สารสนเทศ (ข้อมูล) คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (ข้อมูลดิบ) ด้วยการรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่าง ๆ และนำมาผ่านกระบวนการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงข้อมูลการจัดเรียงข้อมูลการคำนวณและสรุปผล จากนั้นก็นำเสนอในรูปแบบรายงานที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ในชีวิตประจำวันข่าวสารความรู้ด้านวิชาการและธุรกิจ