การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย by Mind Map: การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย

1. ประวัติออซูเบล

1.1. ออซูเบล เป็นนักจิตวิทยาแนวปัญญานิยมที่แตกต่างจากเพียเจต์และบรู เนอร์ เพราะออซูเบลไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรู้ได้

1.2. ทฤษฎีของออซูเบลเป็นทฤษฎีที่หาหลักการอธิบายการเรียนรู้ที่เรียกว่า "Meaningful Verbal Learning" เท่านั้น

1.3. ทฤษฎีของออซูเบล เน้นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย

1.4. ทฤษฎีของออซูเบลบางครั้งเรียกว่า "Subsumption Theory" การเรียนรู้อย่างมีความหมาย

2. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

2.1. ออซูเบล ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท

2.1.1. การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย

2.1.2. การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจำโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้วนกขุนทอง

2.1.3. การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย

2.1.4. การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจำโดยไม่คิด หรือแบบนกแก้วนกขุนทอง

3. การเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 อย่าง

3.1. 1. สิ่งที่จะต้องเรียนรู้จะต้องมีความหมาย

3.2. 2. ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์และมีความคิดที่จะเชื่อมโยง

3.3. 3. ความตั้งใจของผู้เรียนและการที่ผู้เรียนมีความรู้

4. ออซูเบลกล่าวว่า การสอนจะต้องคำนึงถึงวัยของนักเรียนด้วย

4.1. ถ้าหากนักเรียนไม่พร้อมที่จะรับหรือรับโดยไม่เข้าใจ ก้อาจจะต้องใช้การท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง

5. ประเภทของการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย

5.1. 1. Subordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย

5.1.1. 1.1 Deriveration Subsumption เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่กับหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เคยเรียนมาแล้ว โดยการได้รับข้อมูลมาเพิ่ม เช่น มีคนบอก แล้วสามารถดูดซึมเข้าไปในโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีอยู่แล้วอย่างมีความหมาย โดยไม่ต้องท่องจำ

5.1.2. 1.2 Correlative subsumption เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเกิดจากการขยายความ หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่

5.2. 2. Superordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมาน โดยการจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับความคิดรวบยอดที่กว้างและครอบคลุมความคิดยอดของสิ่งที่เรียนใหม่

5.2.1. เช่น สุนัข แมว หมู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

5.3. 3. Combinatorial learning เป็นการเรียนรู้หลักการ กฎเกณฑ์ต่างๆเชิงผสม ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ โดยใช้เหตุผล หรือการสังเกต

5.3.1. เช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับระยะทางในการที่ทำให้เกิดความสมดุล

6. Advance organizer

6.1. สิ่งที่ออซูเบลได้เสนอแนะเกี่ยวกับ Advance organizer :

6.1.1. เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของครู

6.1.2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่ หรือความคิดรวบยอดใหม่

6.1.3. การจัด เรียบเรียง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้เรียนรู้ ออกเป็นหมวดหมู่

6.2. ความสำคัญของ Advance Organizer

6.2.1. เป็นวิธีการสร้างการเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้ที่ผู้เรียน

6.2.2. เรียนรู้เพื่อผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจเนื้อหาใหม่ได้ดีและจดจำได้ได้ดีขึ้น

6.2.3. ช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ทั้งประเภทการรับอย่างมีความหมายและการค้นพบอย่างมีความหมาย