การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโน...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง by Mind Map: การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินยืนยันสิทธิ์

1.1. ต้องรายงานตัวผ่านทาง www.reg.kmilt.ac.th และชำระเงิน ตามสถาบันประกาศของสถาบัน

2. วิธีการคัดเลือก

2.1. สอบสัมภาษณ์ ผลการตัดสินเป็นที่ชี้ขาด

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

3.1. ประกาศชื่อทาง www.reg.kmilt.ac.th

4. วิธีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

4.1. 1.สมัครที่ www.reg.kmilt.ac.th/TCAS

4.2. 2.พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

4.3. 3.นำหลักฐานมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์

5. วัตถุประสงค์

5.1. เพื่อกระจายโอกาสให้แก่นักเรียน ที่จะศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ในสถาบัน

6. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

6.1. 1.สัตวศาสตร์ รับ50 คน

6.2. 2.วิทยาศาสตร์การประมง รับ60คน

6.3. 3.พัฒนาการเกษตร รับ40คน

6.4. 4.นิเทศศาสตร์เกษตร รับ40คน

6.5. 5.เกษตรศาสตร์ รับ100คน

7. คุณสมบัติผู้สมัคร

7.1. 1.จบชั้นม.6 สายวิทยา-คณิต

7.2. 2.มีGPAX 5เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

7.3. 3.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

7.4. 4.ประพฤติเรียบร้อย

7.5. 5.ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันใดๆ หรือทำผิดใดๆ

8. กำหนดการ

8.1. 1.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เดือนธันวาคม

8.2. 2.ชำระเงินค่าสมัคร เดือนธันวาคม

8.3. 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เดือนธันวาคม

8.4. 4.สอบสัมภาษณ์ เดือนมกราคม

8.5. 5.ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของทปอ เดือนมกราคม

8.6. 6.ยืนยันสิทธิ์ในเว็ปของทปอ เดือนมกราคม

8.7. 7.ประกาศชื่อผู้เข้ารับการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์

8.8. 8.รายงานตัว เดือนกุมภาพันธ์

9. เอกสารประกอบการสมัคร

9.1. Portfolio 1 เล่ม

9.2. ใบแสดงผลการเรียน

9.3. สำเนาบัตรประชนชน

10. การยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse

10.1. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ของทปอ เพื่อแสดงความจำนงเข้าเรียนต่อ ตามเวลาที่กำหนด

11. การตัดสิทธิ์

11.1. 1.ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ตามกำหนด

11.2. 2.ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน

11.3. 3.ผ่านการคัดเลือกแต่เรียนไม่จบถือว่าสละสิทธิ์