ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ by Mind Map: ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้

1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ด้าน

1.1. 1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด(Cognitive Domain)

1.1.1. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

1.2. 2.การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม(Affective Domain)

1.2.1. เมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะทำให้เกิดความรู้สึกด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ

1.3. 3.ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความชำนาญ (Psychomotor Domain)

1.3.1. การที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสนใจ ได้เอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจนเกิดความชำนาญมากขึ้น เช่น การฝึกเขียนหนังสือ

2. ความหมายของจิตวิทยาการเรียนรู้

2.1. การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยประสบการณ์ การฝึกฝน

3. ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้

3.1. จิตวิทยาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรหรือเกิดจากการฝึกฝน