Động vật nguyên sinh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Động vật nguyên sinh by Mind Map: Động vật nguyên sinh

1. Trùng roi

1.1. Cấu tạo và di chuyển

1.1.1. Di chuyển nhờ chuyển động của roi

1.1.2. Cấu tạo

1.1.2.1. Roi

1.1.2.2. Điểm mắt

1.1.2.3. Không bào co bóp

1.1.2.4. Mảng cơ thể

1.1.2.5. Hạt diệp lục

1.1.2.6. Hạt dự trữ

1.1.2.7. Nhân

1.2. Dinh dưỡng

1.2.1. Trùng roi sống nhờ đồng hóa những chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy ra

1.2.2. Hô hấp nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào

1.2.3. Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phảm bài tiết rồi thải ra ngoài

1.3. Sinh sản: trùng roi sinh sản bằng cách phân dôi tế bào

2. Trùng biến hình

2.1. Cấu tạo và đi chuyển

2.1.1. Cấu tạo

2.1.1.1. Nhân

2.1.1.2. Chất nguyên sinh

2.1.1.3. Chân giả

2.1.1.4. Không bào co bóp

2.1.1.5. Không bào tiêu hóa

2.1.2. Di chuyển nhờ chân giả

2.2. Dinh dưỡng

2.2.1. Lập tức hình thành chân giả vây lấy mồi

2.2.2. Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh

2.2.3. Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa

2.3. Sinh sản: Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức phân đôi tế bào

3. Trùng giày

3.1. Cấu tạo

3.1.1. Nhân lớn

3.1.2. Nhân nhỏ

3.2. Dinh dưỡng

3.2.1. Thức ăn: vi khuẩn, vụn hữu cơ, tảo ...

3.2.2. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh

3.2.3. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể

3.3. Sinh sản: Trùng giày sinh sản bằng cách phân đôi tế bào theo chiều dọc

4. Trùng kiết lị

4.1. Có cấu tạo giống trùng biến hình nhưng chân ngắn hơn

4.2. Trùng kiết lị sau khi đi vào ruột người sẽ chui ra khỏi bào xác gây lở loét

5. Trùng sốt rét

5.1. Cấu tạo và dinh dưỡng

5.1.1. Cấu tạo

5.1.1.1. Trùng sốt rét có kích thước nhỏ

5.1.1.2. Không có bộ phận di chuyển và các không bào

5.1.2. Dinh dưỡng: mọi hoạt động dinh dưỡng đều thực hiện qua màng tế bào

5.2. Vòng đời

5.2.1. 1. Trùng sốt rét kí sinh ở hồng cầu

5.2.2. 2,3. Chúng sử dụng hất chất nguyên sinh bên trong hồng cầu, sinh sản vô tính thêm nhiều cá thể mới

5.2.3. 4. Chúng phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới