สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน by Mind Map: สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน

1. ข้อควรปฏิบัติก่อนการสื่อสาร

1.1. ทำความเข้าใจความคิดตนเอง

1.2. รู้จุดหมายในการสื่อสาร

1.3. พิจารณาสิ่งแวดล้อม ตัวบุคคล กาลเทศะ

1.4. ระมัดระวังน้ำเสียง

2. ความหมายการสื่อสาร

2.1. การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

3. ความสำคัญการสื่อสาร

3.1. ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

3.2. เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม

3.3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

4. วัตถุประสงค์การสื่อสาร

4.1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform)

4.2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or education)

4.3. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade)

4.4. เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (Dispose or decide)

4.5. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please of entertain)

4.6. เพื่อเรียนรู้ (Learn)

5. องค์ประกอบของการสื่อสาร

5.1. ผู้ส่งสาร (Sender)

5.1.1. คุณลักษณะของผู้ส่งสาร

5.1.1.1. มึทักษะในการสื่อสาร

5.1.1.2. มีบุคลิก ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ

5.1.1.3. ซื่อตรง เปิดเผย จริงใจ มีความกล้า

5.2. สาร (Message)

5.3. ช่องทางการสื่อสาร (Media or channel)

5.3.1. แบ่งตามวิธีการเข้าและถอดรหัส

5.3.1.1. สื่อวัจนะ

5.3.1.1.1. ex. คำพูด ตัวเลข

5.3.1.2. สื่ออวัจนะ

5.3.1.2.1. ex. สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง

5.3.2. แบ่งตามประสาทการรับรู้

5.3.2.1. สื่อที่รับรู้ด้วยการเห็น

5.3.2.1.1. ex. นิตยสาร

5.3.2.2. สื่อที่รับรู้ด้วยการฟัง

5.3.2.2.1. ex. วิทยุ

5.3.2.3. สื่อที่รับรู้ด้วยการเห็นและการฟัง

5.3.2.3.1. ex. โทรทัศน์

5.3.3. แบ่งตามระดับการสื่อสาร

5.3.3.1. สื่อระหว่างบุคคล

5.3.3.1.1. ex. โทรศัพท์

5.3.3.2. สื่อในกลุ่ม

5.3.3.2.1. ex. ไมโครโฟน

5.3.3.3. สื่อสารมวลชน

5.3.3.3.1. ex. โทรทัศน์

5.3.4. แบ่งตามยุคสมัย

5.3.4.1. สื่อดั้งเดิม

5.3.4.1.1. ex. เสียงกลอง

5.3.4.2. สื่อร่วมสมัย

5.3.4.2.1. ex. สมาร์ทโฟน

5.3.4.3. สื่ออนาคต

5.3.4.3.1. ex. การสื่อสารผ่านคลื่นสมอง

5.3.5. แบ่งตามลักษณะของสื่อ

5.3.5.1. สื่อธรรมชาติ

5.3.5.1.1. ex. อากาศ แสง เสียง

5.3.5.2. สื่อมนุษย์หรือสื่อบุคคล

5.3.5.2.1. ex. พิธีกร

5.3.5.3. สื่อสิ่งพิมพื

5.3.5.3.1. ex. นิตยสาร ใบปลิว

5.3.5.4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.3.5.4.1. ex. สมาร์ทโฟน

5.3.5.5. สื่อระคน

5.3.5.5.1. ex. ศิลาจารึก ใบข่อย

5.3.6. แบ่งตามการใช้งาน

5.3.6.1. สื่อสำหรับงานทั่วไป

5.3.6.1.1. ex. โทรศัพท์

5.3.6.2. สื่อเฉพาะกิจ

5.3.6.2.1. ex. วารสาร วิดีทัศน์

5.4. ผู้รับข่าวสาร (Receivers)

5.5. ความเข้าใจและการตอบสนอง (Feedback)

6. ชนิดของการสื่อสาร

6.1. จำนวนผู้สื่อสารเป็นเกณฑ์

6.1.1. การสื่อสารภายในตัวบุคคล

6.1.1.1. ex. การพูดกับตัวเอง

6.1.2. การสื่อสารระหว่างบุคคล

6.1.2.1. ex. พูดคุย 2 คนขึ้นไป

6.1.3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่

6.1.3.1. ex. การอภิปรายในหอประชุม

6.1.4. การสื่อสารในองค์กร

6.1.4.1. ex. การสื่อสารในบริษัทหรือหน่วยงานราชการ

6.1.5. การสื่อสารมวลชน

6.1.5.1. ex. หนังสื่อพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต

6.2. การเผชิญหน้าเป็นเกณฑ์

6.2.1. การสื่อสารแบบเผชิญหน้า

6.2.1.1. ex. การสนทนาต่อหน้า การเรียน การสอน

6.2.2. การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า

6.2.2.1. ex. วิดีทัศน์ อินเทอร์เน็ต จดหมาย

6.3. ความสามารถในการโต้ตอบ

6.3.1. การสื่อสารทางเดียว

6.3.1.1. ex. การสื่อสารที่ผ่านสื่อมวลชนทุกชนิด

6.3.2. การสื่อสารสองทาง

6.3.2.1. ex. การพูดคุยระหว่างบุคคล

6.4. ความแตกต่างระหว่างผู้ส่งสารเป็นเกณฑ์

6.4.1. การสื่อสารระหว่างเชื่อชาติ

6.4.2. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

6.4.3. การสื่อสารระหว่างประเทศ

6.5. ภาษาเป็นเกณฑ์

6.5.1. สื่อสารโดยใช้วัจนภาษา

6.5.1.1. ex. การพูด การบรรยาย

6.5.2. สื่อสารโดยใช้อวัจนภาษา

6.5.2.1. ex. อาการภาษา สัมผัสภาษา

7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร

7.1. ปัจจัยด้านตัวบุคคล

7.1.1. ทักษะในการสื่อสาร

7.1.1.1. ex. การพูด การเขียน

7.1.2. เจตคติ

7.1.2.1. ex. เจตคติต่อตนเอง

7.1.2.2. ex. เจตคติต่อผู้รับ

7.1.3. ความรู้

7.1.4. พื้นฐานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนในสังคม

7.2. ปัจจัยด้านสาร

7.2.1. สารมีคุณค่า สาระครบถ้วนเพียงพอ

8. หลักการและทักษะพื้นฐานการสื่อสาร

8.1. ข้อควรปฏิบัติในการสื่อสารด้วยวัจนภาษา

8.1.1. พูดจาด้วยใบหน้าแจ่มใส

8.1.2. ใช้น้ำเสียงสุภาพ

8.2. ข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์

8.2.1. รับสายทันทีและกล่าว สวัสดี

8.2.2. พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน แจ่มใส

8.2.3. ไม่พูดดังหรือค่อยเกินไป

8.3. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ภาษากาย

8.3.1. ใช้ภาษากายสื่อถึงความเป็นมิตร

8.3.2. สังเกตภาษากาย รับรู้ความรู้สึก ความต้องการของคู่สนทนาได้

8.4. ข้อควรปฏิบัติในการสื่อสารออนไลน์

8.4.1. ใช้ถ้อยคำสุภาพในการโพส แสดงความคิดเห็น

8.4.2. โพสข้อความที่เป็นจริง

9. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

9.1. สัมพันธภาพเชิงสังคม

9.1.1. เริ่มเพื่อมิตรภาพทางสังคม ex. ทำกิจกรรมร่วมกัน

9.2. สัมพันธภาพแบบใกล้ชิด

9.2.1. เกิดขึ้นะหว่างบุคคลหรือมากกว่า

9.3. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ

9.3.1. เป็นสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ

9.3.2. จุดประสงค์ เพื่อการช่วยเหลือ