Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhựt Long by Mind Map: Nhựt Long

1. Quản lý khách hàng

1.1. Thêm

1.2. Xóa

1.3. Sửa

1.4. Danh sách thông tin

2. Quản lý báo giá

2.1. Thiết lập quy trình báo giá thực hiện sản phẩm (chọn quy trình thực hiện)

2.2. Cập nhật thời gian dự kiến thực hiện

2.3. Cập nhật commission rate khi hoàn thành

3. Quản lý lệnh sản xuất

3.1. Theo dõi lệnh sản xuất

3.1.1. Hiển thị lệnh xản xuất trong ngày

3.1.2. Hiển thị đang lệnh xản xuất đang thực thi

3.1.3. Hiển thị các lệnh sản xuất bị trể so dự kiến

3.2. Đặt lệnh xản xuất

3.2.1. Xản xuất theo quy trình được báo giá

3.2.2. Thực hiện cách bước trong lệnh

3.2.2.1. Bắt đầu

3.2.2.2. Kết thúc

3.2.2.3. Tạm ngưng

3.2.2.4. Tiếp tục

3.2.2.5. Cấp nhật thời gian

3.3. Thực thi lệnh sản xuất

3.3.1. Sắp xếp thứ tự xản xuất

3.3.2. Tạm ngựng lệnh

3.3.3. Tiếp tục lệnh

3.3.4. Hủy lệnh

3.3.5. Cập nhật thời gian sản xuất