สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องการสื่อสาร (Communication)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องการสื่อสาร (Communication) by Mind Map: สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องการสื่อสาร (Communication)

1. ความหมาย

1.1. การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก จากบุคคลหรือกลุ่มหรือสถาบัน ไปยังบุคคลหรือกลุ่มหรือสถาบัน

1.2. ติดต่อกับมนุษย์ด้วยวิถีการต่างๆ ทำให้อีกฝ่ายรับรู้อีกฝ่ายและตอบสนอง

2. ความสำคัญ

2.1. ปัจจัยสำคัญดำรงชีวิตมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาวิชาชีพ

2.2. เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม

2.3. เป็นเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และความก้าวหน้าของสังคม

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform)

3.2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or education)

3.3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please of entertain)

3.4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propos or persuade)

3.5. เพื่อเรียนรู้ (Learn)

3.6. เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (Dispose or decide)

4. องค์ประกอบ

4.1. ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้ริเริ่มส่งสาร

4.1.1. ลักษณะ

4.1.1.1. มีความรู้ เข้าใจเนื้อหา

4.1.1.2. มีทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.1.3. เลือกช่องทางเหมาะสม

4.1.1.4. แยกแยะและจัดระเบียบได้ดี

4.1.1.5. บุคลิกดี น่าเชื่อถือ รับผิดชอบ

4.1.1.6. ช่างสังเกต ซื่อตรง รอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์

4.2. สาร (Message) เรื่องราว

4.3. ช่องทางสื่อสาร (Media or channel) ตัวเชื่อม

4.3.1. แบ่งตามวิธีเข้าและถอดรหัส

4.3.1.1. วัจนะ (verbal) เช่น คำพูด ตัวเลข

4.3.1.2. อวัจนะ (nonverbal) เช่น สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง

4.3.2. แบ่งตามประสาทการรับรู้

4.3.2.1. การเห็น

4.3.2.2. การฟัง

4.3.2.3. การเห็นและการฟัง

4.3.3. แบ่งตามระดับการสื่อสารหรือจำนวนผู้รับสาร

4.3.3.1. บุคคล เช่น โทรศัพท์

4.3.3.2. กลุ่ม เช่น ไมโครโฟน

4.3.3.3. มวลชน เช่น วิทยุ

4.3.4. แบ่งตามยุคสมัย

4.3.4.1. ดั้งเดิม เช่น ควันไฟ

4.3.4.2. ร่วมสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต

4.3.4.3. อนาคต เช่น เซนเซอร์

4.3.5. แบ่งตามลักษณะสื่อ

4.3.5.1. ธรรมชาติ เช่น อากาศ

4.3.5.2. มนุษย์หรือบุคคล เช่น พิธีกร

4.3.5.3. สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ

4.3.5.4. อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ

4.3.5.5. ระคน เช่น ศิลาจารึก

4.3.6. แบ่งตามการใช้งาน

4.3.6.1. ทั่วไป เช่น โทรศัพท์

4.3.6.2. เฉพาะกิจ เช่น วารสาร

4.4. ผู้รับข่าวสาร (Receivers)

4.5. ความเข้าใจและการตอบสนอง (Feedback)

5. ชนิด

5.1. จำแนกโดยใช้จำนวนผู้สื่อสาร

5.1.1. ภายในบุคคล เช่น พูดกับตัวเอง

5.1.2. ระหว่างบุคคล เช่น พูดคุย 2 คนขึ้นไป

5.1.3. กลุ่มใหญ่ เช่น หาเสียง

5.1.4. ในองค์กร เช่น บริษัท

5.2. จำแนกโดยการเผชิญหน้า

5.2.1. เผชิญหน้า เช่น สนทนาต่อหน้า

5.2.2. ไ่ม่เผชิญหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต

5.3. จำแนกโดยใช้ความสามารถการตอบโต้

5.3.1. ทางเดียว (One-way) เช่น สื่อมวลชนทุกชนิด

5.3.2. สองทาง (Two-way) เช่น พูดคุยระหว่างบุคคล

5.4. จำแนกโดยใช้การแตกต่างระหว่างผู้ส่งสาร

5.4.1. เชื้อชาติ (Interracial) เช่น ชาวไทยสื่อสารกับต่างชาติ

5.4.2. วัฒนธรรม (Cross-cultural) เช่น คนไทยภาคใต้กับภาคเหนือ

5.4.3. ประเทศ (International) เช่น การทูต

5.5. จำแนกโดยใช้ภาษา

5.5.1. วัจนภาษา เช่น พูด เขียน

5.5.2. อวัจนภาษา เช่น อาการภาษา สัมผัส เนตร วัตถุ

6. ปัจจัยที่มีอิทธิพล

6.1. ด้านตัวบุคคล

6.1.1. ทักษะ เช่น พูด เขียน วาด

6.1.2. เจตคติ

6.1.2.1. ตนเอง (เชื่อมั่น ภูมิใจ)

6.1.2.2. ผู้รับสาร (ครบถ้วน ถูกต้อง)

6.1.3. ความรู้ เช่น เรื่องที่สื่อสาร

6.1.4. พื้นฐานทางวัฒนธรรม/วิถีชีวิตคนในสังคม (เป็นอยู่ กิน แต่งกาย)

6.2. ด้านสาร คือ มีคุณค่า สาระครบเพียงพอที่จะเข้าใจ

6.3. ด้านช่องทางหรือสื่อ

6.3.1. คำนึกถึง

6.3.1.1. เรื่องยาวหรือสั้น

6.3.1.2. เข้าใจได้ยากหรือง่าย

6.3.1.3. ความรีบด่วนเพียงใด

6.3.1.4. ส่งให้ใคร/สื่อถึงใคร

6.4. ด้านสภาพสื่อสาร

6.4.1. สองทางให้ผลดีกว่าทางเดียว

6.4.2. หลายต่อ ยิ่งถูกส่งต่อมากขึ้น จะเกิดปัญหาบิดเบือนด้วย

7. หลักการและทักษะพื้นฐาน

7.1. ข้อควรปฏิบัติก่อนการสื่อสาร

7.1.1. ทำความเข้าใจความคิดตนเองก่อนส่งสาร

7.1.2. รู้ถึงจุดหมายแท้จริงว่าต้องการอะไร

7.1.3. พิจารณาสิ่งแวดล้อม ตัวบุคคล คำนึกถึงกาลเทศะ สถานที่ และบุคคล

7.1.4. สังเกตอารมณ์และความต้องการของผู้ฟัง

7.2. ข้อควรปฏิบัติในการสื่อสานด้วยวัจนภาษา

7.2.1. พูดจาด้วยใบหน้าแจ่มใส เป็นมิตร

7.2.2. ใช้น้ำเสียงสุภาพ อ่อนโยน มีหางเสียง

7.2.3. ออกเสียงชัดเจน มีระดับเสียงที่เหมาะสม

7.3. ข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์

7.3.1. ควบคุมอารมณ์ให้สดชื่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส

7.3.2. รับสายทันที พร้อมกล่าวว่า สวัสดีค่ะ/ครับ

7.3.3. ใช้ภาษาสุภาพ น้ำเสียงอ่อนโยน ธรรมชาติ มีหางเสียง

7.4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ภาษากาย

7.4.1. ท่าทางที่เป็นมิตร

7.4.2. สังเกตคู่สนทนา

7.4.3. พิจารณาหลายอย่างประกอบกัน

7.4.3.1. ยิ้ม สร้างความอบอุ่น

7.4.3.2. ยิ้มอย่างจริงใจ มองโลกแง่ดี เบิกบาน

7.5. ข้อควรปฏิบัติในสื่อสารออนไลน์

7.5.1. ใช้ถ้อยคำสุภาพทั้งโพสและแสดงความคิดเห็น

7.5.2. โพสข้อความที่เป็นจริง

7.5.3. หากโพสข้อความต้นฉนับควรขออนุญาตก่อน

7.6. การสื่อสารเชิงบวก

7.6.1. สำรวจอารมณ์ทั้งสองฝ่าย

7.6.2. บอกความรู้สึกตนเอง บอกเหตุผล

7.6.3. ถามและรับฟังความคิดเห็น

7.6.4. หลีกเลี่ยงสื่อสารทางลบ

7.7. เทคนิคพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

7.7.1. การรู้จักและจำได้

7.7.2. การถาม

7.7.2.1. ปลายปิด

7.7.2.2. ปลายเปิด

7.7.3. การฟังอย่างตั้งใจ

7.7.4. สังเกต มองด้วยสายตา

7.7.5. การให้ข้อมูล รายละเอียดที่จำเป็น

7.7.6. การให้กำลังใจ ใช้คำพูดและการกระทำ

8. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

8.1. เชิงสังคม (Social Relationship)

8.1.1. มิตรภาพทางสังคม เช่น ทำกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน

8.1.2. เป็นความต้องการทั้งสองฝ่าย

8.1.3. มีการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน

8.1.4. เนื้อหาที่สื่อสารอาจผิวเผิน

8.2. แบบใกล้ชิด (Intimate Relationship)

8.2.1. ระหว่างสองคนหรือมากกว่า

8.2.2. เน้นการผูกพันทางอารมณ์

8.2.3. ให้ความสำคัญและความต้องการอีกฝ่าย

8.2.4. มีเป้าหมายร่วมกันทั้งระยะสั้นและยาว

8.3. เชิงวิชาชีพ (Professional Relationship)

8.3.1. สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ

8.3.2. มีจุดประสงค์เพื่อการช่วยเหลือ บำบัดให้ผู้รับบริการมีประสบการณ์

8.3.3. มีระยะเวลาแน่นอน

8.3.4. มีกระบวนการจากการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยใช้แบบแผน