Tiêu chí đánh giá Bài giảng STEM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiêu chí đánh giá Bài giảng STEM by Mind Map: Tiêu chí đánh giá Bài giảng STEM

1. Thời gian

1.1. Phù hợp khung chương trình và thời lượng buổi học

1.2. Kiểm soát được thời gian dạy thực tế so với chương trình

2. Mục tiêu bài học

2.1. Rõ ràng, có thể đánh giá được

2.2. Phù hợp lứa tuổi học sinh

2.3. Cuối buổi HS đạt được hơn 50% mục tiêu bài học

3. Độ hấp dẫn

3.1. Có nhiều hơn 50% HS like

4. Tính nhất quán

5. Đánh giá về thử thách EDP

5.1. Tiêu chí, giới hạn rõ ràng

5.2. Có sử dụng toán học và kiến thức khoa học

5.3. Nhiều học sinh tham gia

5.4. Liên quan đến 1 vấn đề thực tiễn

5.5. Có thể có nhiều đáp án đúng

6. Tính khả thi

6.1. Thực hiện được

6.2. Học liệu có thể chuẩn bị được