Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SMS Conner by Mind Map: SMS Conner

1. Windown service (nhận email từ hệ thống ngoài, tự đông start không cần login)

1.1. Thực thi Queue

1.1.1. Lấy từ InQueue send SMS

1.1.1.1. Thành công => Remove

1.1.1.2. Thất bại => thêm vào ErrprQueue (count + 1)

1.1.2. Lấy từ ErrorQueue điều kiện (count <=3)

1.1.2.1. Thành công => Remove

1.1.2.2. Thất bại => thêm vào ErrorQueue (count + 1)

1.1.2.3. Count>3 => Remove => Add Error Log

1.2. Config System (XML)

1.2.1. Config Email Account

1.2.2. Config Email Server

1.2.3. Config SMS service server

1.3. Email & SMS Template

1.3.1. Trigger Email

1.3.2. Phân tích email từ template

1.3.3. Lấy nội dung đưa vào danh sách chờ gửi SMS

2. Windown application (nhận email từ hệ thống ngoài)

2.1. Config System (UI)

2.1.1. Config Email Account

2.1.2. Config Email Server

2.1.3. Config SMS service server