ศูนย์วิเคราะห์ คดีค้ามนุษย์ ขบวนการนำพา 8 Aug 2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ศูนย์วิเคราะห์ คดีค้ามนุษย์ ขบวนการนำพา 8 Aug 2019 by Mind Map: ศูนย์วิเคราะห์ คดีค้ามนุษย์ ขบวนการนำพา                  8 Aug 2019

1. สรุปเสนอ ผอ ศพดส

1.1. รายงานการประชุม

1.2. มีการยกร่างแบบฟอร์ม​

1.2.1. ปรับตามแบบ ที่คณะกรรมการ แนะนำ ( พี่เล็ก)​

1.2.1.1. ผสห

1.3. แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม

1.4. ต้องรายงานภายใน 10 วัน นับจากวันจับกุม

1.4.1. ออกหนังสือสั่งการ

1.5. หนังสือสั่งการ ตร / ใครติดต่อ

1.6. 1 เรื่องรายงาน

1.7. มีการชี้แจง ภ 1 9. น

1.7.1. ประชุม บห ภาค ต้องทำการชี้แจง action plan

1.8. การวิเคราะห์

1.9. จัด จนท รับผิดชอบ / รายงานทุกเดือน ผบช ทราบ

1.10. รองพี

1.10.1. จ้าง out source

1.10.2. 1 เดือน งบปี 62

1.10.3. สยศ

1.10.3.1. จ้างพี่เล็ก

1.10.4. ออกหนังสือแจ้งเวียน ให้ เติมคำ

1.10.4.1. ทีมวิเคราะห์ (พี่เล็ก)​

1.11. ออกคำสั่งเพิ่ม ( วิเคราะห์จริง)

1.11.1. รอง ผบก ที่รับผิดชอบ พดส ตร

2. แบบฟอร์ม

2.1. แยก แบบ ผสห กับ ผตห

2.2. แยกอีกไฟล์

3. ไม่มีกรอกพาสเวิร์ด

4. รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับ ขบวนการค้ามนุษย์ รูปแบบต่างๆ ที่ปรากฎใน ปท ไทย

5. ปธ​

5.1. รูปแบบ การค้ามนุษย์ ต่างๆ ใน ปท ไทย

5.2. ทำอย่างไร ให้มีการเชื่อมโยง วิเคราะห์

5.3. ผตห /

6. แต่ให้มีแบบฟอร์มยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล

7. รอง แป๊ะ

7.1. สถานการณ์​ เหยื่อ / วัยรุ่น ถูกหลอก โมเดลลิ่ง

7.1.1. ข้อมูลมีเยอะมากๆ

7.1.2. ใช้ VK เป็นตัวเผยแพร่

7.1.3. บรรจุเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ ค้ามนุษย์​

7.1.3.1. รูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์​

7.1.3.2. เกี่ยวเนื่องการฉ้อโกง และการใช้เทคโน

7.1.3.3. ใช้เหยื่อเป็นคนแสวงหา / ผตห เป็