ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์

1. ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1.1. คือการนำคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันและคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอื่นๆโดยเชื่อต่อผ่านตัวกลางเพื่อจุดประสงค์ในการใช้อุปกรณ์และข้อมูลร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์

1.1.1.1. เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม

1.1.1.2. เพื่อการจัดการข้อมูลร่วมกัน

1.1.1.3. เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

1.1.1.4. เพื่อการทำงานระยะไกล

1.2. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.2.1. PAN เครือข่ายส่วนบุคคล เชื่อมต่อคอมพิเตอร์หนึ่งเครื่องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกอื่น จะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ขนาดเล็กที่สุด เนื่องจากมีผู้ใช้งานคอมพิเตอร์ครั้งละเพียง คนเท่านั้น

1.2.1.1. จุดประสงค์หลัก

1.2.1.1.1. ถ่ายโอน

1.2.1.1.2. คัดลอก

1.2.1.1.3. แลกเปลี่ยน

1.2.2. LAN เครือข่ายท้องถิ่น

1.2.2.1. เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องขึ้นไป ในระยะทางใกล้ที่มีที่มีพื้นที่ไม่จำกัดเกิน 10กิโลเมตร

1.2.2.1.1. จุดประสงค์

1.2.3. MAN เครือข่ายที่เชื่อมโยงในเมืองเดียวกัน

1.2.3.1. เป็นการเชื่อมต่อท้องถิ่นหรือสำนักงานที่มีอาคารหรือสำนักงานอยู่ในหลายพื้นที่แต่อยู่ในประเทศหรือเมืองเดียวกันลักษณะนี้ไม่นิมการเชื่อมต่อแบบไร้สาย การใช้บริการกว้างกว่าเครือข่ายPAN LAN

1.2.4. WAN เครือข่ายระยะทางไกลหรือเครือข่ายระดับประเทศ

1.2.4.1. เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด เนื่องจากเป็นการร่วมหรือเชื่อมต่อเครือข่ายทุกประเภทใช้งานร่วมกันได้

2. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. Modem โมเดม

2.1.1. ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์

2.1.2. นิยมใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถรับและส่งผ่านสาย UCPได้

2.2. LAN CARD การ์ดแลน

2.2.1. ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กับสายนำสัญญาญการ์ดแลน ทำให้คอมพิเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้

2.3. HUB ฮับ

2.3.1. เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิเตอร์ในระบบแลนที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว

2.4. Switch สวิตซ์

2.4.1. เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาจากฮับอีกทีนึง มีความสามารถมากกว่าฮับ

2.5. Repeater รีพีตเตอร์

2.5.1. เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับขยายสัญญาญ

2.6. Router เราเตอร์

2.6.1. เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน

2.7. Geteway เกตเวย์

2.7.1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิเตอร์สองเครือข่ายขึ้นไปเข้าด้วยกัน

2.8. Bridge บริดจ์

2.8.1. ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิเตอร์สองเครือข่ายที่มีรูปแบบการทำงานไม่สับซ้อน หลักการทำงานด้วยการตรวจจับสัญญาณที่ได้จากเครือข่ายนึ่งส่งต่อไปยังเครือข่ายนึงโดยจะไม่แก้ไข

2.9. Aircard แอร์การ์ด

2.9.1. เครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยผู้ใช้งานจะต้องใส่ซิมการ์ดแบบเดียกับที่ใส่ไว้ในมือถือที่ใช้งาน

2.10. Wireless access point จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

2.10.1. ทำหน้าที่คล้ายฮับใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สาย

3. ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

3.1. ความหมายการสื่อสารข้อมูล Data Communication

3.1.1. คือการรับ ส่ง โอน ย้าย แลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสารผ่านตัวกลางไปยังผู้รับสาร

3.1.1.1. ทิศทางในการสื่อสาร

3.1.1.1.1. การสื่อสารทิศทางเดียว

3.1.1.1.2. การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน

3.1.1.1.3. การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน

3.2. องค์ประกอบของการสื่อสาร

3.2.1. ผู้ส่งสาร (Sender) ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับสาร

3.2.2. ผู้รับสาร (Receiver) ทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูลจากผู้ส่งสาร

3.2.3. ข้อมูล (Message) คือ สิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการส่งให้แก่ผู้รับสารที่อยู่ปลายทาง

3.2.4. ตัวกลางหรือสื่อนำข้อมูล(Media) คือ สิงที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการนำเสนอข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

3.2.5. โพรโทคอล (Protocol) คือ ข้อตกลงหรือวิธีการสื่อสาร การสื่อสารของมนุษย์ในชีวิตประจำวันมักจะใช้โพรโทคอลขั้นพื้นฐานที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก

4. ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. ตัวกลางแบบมีสาย

4.1.1. TP Twisted Pair สายคู่บิดเกลียว

4.1.2. Coax Cable สายโคแอกหรือสายแกนร่วม

4.1.3. Fiber Optic Cable สายไฟเบอร์ออฟติกหรือเคเบิลใยแก้วนำแสง

4.2. ตัวกลางแบบไร้สาย

4.2.1. Microwave คลื่นไมโครเวฟ

4.2.2. คลื่นวิทยุ

4.2.3. Infrared อินฟราเรด