ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. 1.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

2. 2.ชนิดของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

3. ประโยชน์

4. มี 4 ชนิด

5. 4. เครือข่ายเเวน หรือ เครือข่ายระยะทางไกล เครือข่ายระดับประเทศ

6. 3. เครือข่ายเเมน หรือ เครือข่ายที่เชื่อมโยงในเมืองเดียวกัน

7. 2. เครือข่ายเเลน หรือ เครือข่ายท้องถิ่น

8. 1เครือข่ายเเพน หรือ เครือข่ายส่วนบุคคล

9. 4.เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม

10. 3.เพื่อการจัดการข้อมูลร่วมกัน

11. 1.เพื่อการทำงานระยะไกล

12. 7.ทิศทางของการสื่อสาร

13. 3.การสื่อสารทิศทางเดียว

14. มีผู้ส่งสารเพียงคนเดียว ผู้รับสารจะเปลี่ยนการรับสารเท่านั้น จะไม่มีการตอบสนอง

15. 2. การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน

16. ผู้ส่งสารเเละผู้รับสารผลัดกันทำหน้าที่กัน

17. 1.การสื่อสารสองทิศทางผลัดกัน

18. ผู้ส่งสารเเละผู้รับสารผลัดกันทำหน้าที่รับเเละส่งสารในเวลาเดียวกัน

19. 2.เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน

20. 2.ผูู้รับสาร

21. 1.ผูู้ส่งสาร

22. 4.ข้อมูล

23. 3.ตัวกลางสื่อนำข้อมูล

24. 5.โพรโทคอล

25. 6.สาระน่ารู้

26. 3.อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

27. 1.โมเดล ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์

28. 2.การ์ดเเลน ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสายนำ

29. 3.ฮับ เป็นศูนย์กลางข้อมูลของการสื่อสารข้อมูลระหว่างเเลนที่เชื่อมต่อเเครือขายเเบบดาว

30. 4.สวิตซ์ มีความสามารถมากกว่าฮับ

31. 5.รีพีตเตอร์ ขยายสัญญาณ

32. 6.เราเตอร์ เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน

33. 7.บริดจ์ เชื่อมต่อเครือข่ายสองเครือข่าย ไม่สับสน

34. 8.เกตเวย์ มีกระบวนการทำงานสับซ้อน

35. 9.เเอร์การ์ด ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเเบบไร้สาย

36. 10.จุดเชื่อมต่อเเบบไร้สาย. เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์

37. 4.ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

38. 1.1.สายคู่บิดเกลียว

39. 1.ตัวกลางมีสาย

40. สายคู่บิดเกลียวเเบบป้องกันสัญญาณ

41. สายคู่บิดเกลียวเเบบไม่ป้องกันสัญญาณ

42. 1.2.สายโคเเอก/สายเเกนร่วม

43. ลักษณะกลมเเละใช้สำหรับสัญญาณถี่สูง

44. 1.3.สายไฟเบอร์ออฟติก/เคเบิลใยเเก้วนำเเสง

45. ส่งข้อมูลได้ไกลหลายกิโลเมตร

46. 2.ตัวกลางเเบบไร้สาย

47. คลื่นที่นิยมใช้ เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด