ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

1.1. ทิศทางทางการสื่อสาร

1.1.1. การสื่อสารทิศทางเดียว คือมีผู้ส่งสารเพียงคนเดียวโดยที่ผู้รับสารไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ส่งสารได้ เช่นวิทยุกระจายเสียง

1.1.2. การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน คือผู้ส่งและผู้รับสลับกันเป็นผู้ส่งและผู้รับแต่ระหว่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่ส่งสาร อีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้รับสารเช่นวิทยุสื่อสาร

1.1.3. การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน

1.2. องค์ประกอบของการสื่อสาร

1.2.1. ผู้ส่งสาร ส่งข้อมูลไปยังผู้รับสาร

1.2.2. ผู้รับสาร เป็นผู้รับข้อมูลจากผู้ส่งสาร

1.2.3. ข้อมูล สิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการส่งให้แก่ผู้รับสารที่ขณะปลายทาง

1.2.4. ตัวอย่างหรือสื่อนำข้อมูล เป็นตัวกลางในการเสนอข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

1.2.5. โพรโทคอล สิ่งที่ใช้ติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์จะใช้มาตรฐานการสื่อสารเรียกว่า TCP/ IP

2. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. 1.เครือข่าย PAN หรือเครือข่ายส่วนบุคคลมีจุดประสงค์หลักในการ ถ่าย โอน คัดลอก แลกเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างกล้อง เครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2. 2.เครือข่าย LAN หรือเครือข่ายท้องถิ่น มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้ข้อมูล เช่น การสั่งให้เครื่องพิมพ์ พิมพ์เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้

2.3. 3.เครือข่าย MAN หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงในเมืองที่อยู่ใกล้การเชื่อมต่อลักษณะนี้ไม่นิยมการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่น การส่งข้อมูลของสินค้าที่สามารถผลิตได้ไปยังร้านค่า

2.4. 4. เครือข่าย WAN หรือเครือข่ายระยะทางไกล เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

3. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. 1. โมเดม ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์ มีหลักการทำงาน 2 ลักษณะกล่าวคือ รับข้อมูลดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์มาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลแอนะล็อกแล้วส่งข้อมูลไปยังสายโทรศัพท์แล้วรับข้อมูลแอนะล็อกที่ส่งมาจากสายโทรศัพท์ มาเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลดิจิตอลแล้วส่งไปยังคอมพิวเตอร์

3.2. 2. การ์ดแลน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมคอมพิวเตอร์ กับสายนำสัญญาณในปัจจุบันเม็นบอร์ดมักจะติดอุปกรณ์นี้มาพร้อม

3.3. 3.ฮับ เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ LAN ที่เชื่อมต่อเครื่อข่ายแบบ DAWN

3.4. 4.สวิตซ์ โดยการทำงานของสวิตซ์จะส่งข้อมูลออกไปเฉพาะพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีปลายทางเท่านั้น

3.5. 5.รีพีตเตอร์ มีหน้าที่เชื่อมต่อสำหรับขยายสัญญาณให้กับเครือข่ายเพื่อเพิ่มระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายให้ไกลออกไปได้

3.6. 6. เราเตอ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่หาเส้นทางที่ส่งแพ็กเกตข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ

3.7. 7. บริดจ์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่าย มีรูปแบบการทำงานไม่ซับซ้อน มีหลัการทำงานด้วยการตรวจจับสํญญาณที่ได้จากเครือข่ายหนึ่งส่งต่อไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง

3.8. 8. เกตเวย์ เกตเวย์มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าบริตจ์ทำให้สามารถรับข้อมูลได้ทุกประเภท

3.9. 9.แอร์การ์ด เป็นอุปกรณ์ครือข่ายแบบไร้สายโดยผู้ใช้งานต้องใส่ซิมการ์ด

3.10. 10.จุดเชื่อมต่อแบบไร้สายใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สาย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกับเครื่องพิมพ์

4. ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. ตัวกลางแบบมีสาย

4.1.1. 1.สายคู่บิดเกลียวประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้น พันบิดเป็นเกลียวมีราคาไม่แพงมากใช้ส่งข้อมูลได้ดีมี 2 ชนิดคือ

4.1.1.1. - สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวนหรือ STP นิยมใช้ในสถานที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูงและมีราคาแพงกว่าสาย UTP

4.1.1.2. - สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนหรือ UTP สะดวกในการเดินสายและมีราคาต่ำกว่า UTP

4.1.2. 2. สายแกนร่วมเป็นสายสัญญาณที่ทองแดงเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวนป้องกันไฟรั่ว เช่นสายอากาศโทรทัศน์

4.1.3. 3. สายไฟเบอร์ออฟติกหรือเคเบิลใยแก้วนำแสงทำจากแก้วหรือพลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูงใช้แสงการในสื่อสารข้อมูลมักนิยมใช้เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

4.2. ตัวกลางแบบไร้สาย

4.2.1. 1.คลื่นวิทยุคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ 10 กิโลเมตร-1 กิ๊กกะเฮิร์ตใช้งานในระบบ LANไร้สาย

4.2.2. 2.คลื่นไมโครเวฟมีความสูงกว่าคลื่นวิทยุเช่น ใช้ในการสื่อสารภูเขากับพื้นราบ

4.2.3. 3. อินฟาเรด มีความสูงกว่าคลื่นไมโครเวฟใช้ในการสื่อที่ไม่มีสิ่งกีดดขวางระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ