HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ by Mind Map: HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1.1. Quản lý Hồ sơ - Lý lịch

1.2. Quản lý Nghỉ phép

1.3. Quản lý Khen thưởng - Kỷ luật

2. QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

2.1. Quản lý hồ sơ ứng viên

2.2. Quản lý chỉ tiêu tuyển dụng

2.3. Quản lý Lịch phỏng vấn

2.4. Quản lý Ngân sách

3. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

3.1. Quản lý Tài liệu đào tạo

3.2. Quản lý lịch đào tạo

3.3. Quản lý kết quả đào tạo

4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

4.1. Quản lý kế hoạch chương trình