Planning Course

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Planning Course by Mind Map: Planning Course

1. Quy trình

1.1. 1. Lịch học

1.1.1. Book

1.1.2. Trả tiền

1.2. 2. Tuyển sinh

1.2.1. Data

1.2.2. Leads

1.2.2.1. DN

1.2.2.2. CTV Phụ

1.2.3. Chốt đơn

1.2.3.1. Học thử

1.2.3.2. Đóng tiền

1.2.3.3. Kịch bản chốt

1.2.3.3.1. Hợp đồng

1.2.3.3.2. Slide

1.2.3.4. Đội ngũ

1.2.3.4.1. CTV Chính

1.2.3.4.2. CTV Phụ

1.3. 3. Hậu mãi

1.3.1. Theo dõi chăm sóc

1.3.1.1. 2 email/tháng

1.3.2. Group Facebook

1.3.2.1. Log into Facebook | Facebook