แต่ละแหล่งเรียนรู้ได้ศึกษาและเรียนรู้ใน...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แต่ละแหล่งเรียนรู้ได้ศึกษาและเรียนรู้ใน... by Mind Map: แต่ละแหล่งเรียนรู้ได้ศึกษาและเรียนรู้ใน...

1. ภาคปฏิบัติ

1.1. ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

1.1.1. ได้ให้อาหารลิงแสม

1.1.2. ปลูกต้นโกงกาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

1.1.3. ได้เล่นสกีโคลน

1.2. วัดเขายี่สาร

1.2.1. ขึ้นไปกราบสักการะพระพุทธรูปปากแดง และพระพุทธบาท 4 รอย

1.2.2. เดินชมศาสนสถานและศิลปะภายในวัด และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

1.3. โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

1.3.1. เดินชมกรรมวิธีการหมักน้ำส้มสายชูจากน้ำหวานดอกมะพร้าว และการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ภายในพื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์

1.3.2. ไดชิมน้ำตาลมะพร้าว และเกลือสมุทรของจังสมุทรสงคราม

1.3.3. เดินชมการเลี้ยงไส้เดือนและชันโรง

1.3.4. เดินชมและเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากร้านภัทรพัฒน์

1.3.5. ได้ลองฝึกทำเครื่องจักรสานภายในห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์

1.4. วัดบางกุ้ง

1.4.1. กราบสักการะหลวงพ่อดำ และพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งชมโบสถ์ปรกโพธิ์ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ

2. ภาคทฤษฏี (บรรยาย)

2.1. ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

2.1.1. ฟังบรรยายถึงลักษณะทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของป่าชายเลน

2.1.2. ฟังบรรยายการสอนปลูกต้นโกงกาง พร้อมทั้งบอกข้อระวังและข้อแนะนำในการลงโคลน

2.2. โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

2.2.1. ฟังบรรยายประวัติ ความเป็นมา วัตถูประสงค์ และรายละเอียดต่างๆ ของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ผ่านการชมวีดีทัศน์

2.2.2. ฟังบรรยายการทำเกษตรกรรม การทำนาข้าว นาเกลือ และวิถีชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรสงคราม

2.2.3. ฟังบรรยายการผลิตน้ำตาลมะพร้าว น้ำส้มสายชูจากน้ำหวานดอกมะพร้าว การเลี้ยงไส้เดือน และการเลี้ยงชันโรง

2.2.4. ฟังบรรยายการทำหมวกไห่หน่ำโล้ย หรือหมวกกะโล่ของชาวอัมพวา และฟังบรรยายเรื่องราวทางวัฒนธรรมชุมชนต่างๆหมุนเวียนให้สอดคล้องกับการจัดงานเทศกาล และกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการฯ