สารและการเปลี่ยนแปลง​

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารและการเปลี่ยนแปลง​ by Mind Map: สารและการเปลี่ยนแปลง​

1. การเปลี่ยนแปลง​ทางกายภาพ​

1.1. การเปลี่ยนสถานะ

1.1.1. ของแข็ง​เป็นของเหลว

1.1.1.1. การหลอมเหลว

1.1.2. ของแข็ง​เป็นแก็ส

1.1.2.1. การระเหิด

1.1.3. ของเหลวเป็นแก็ส

1.1.3.1. การกลายเป็นไอ

1.1.4. ของเหลวเป็นของแข็ง

1.1.4.1. การแข็งตัว​

1.1.5. แก็สเป็นของเหลว

1.1.5.1. การควบแน่น

1.1.6. แก็สเป็นของแข็ง

1.1.6.1. การระเหิดกลับ

1.2. การละลาย

1.2.1. สารเนื้อเดียว(สารละลาย)​

1.2.2. สารเนื้อผสม

2. การเปลี่ยนแปลง​ทางเคมี

3. การเปลี่ยนแปลง​ที่ผันกลับได้และไม่ได้​