ບ້ານເດັກຄຳຮູ້

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ບ້ານເດັກຄຳຮູ້ by Mind Map: ບ້ານເດັກຄຳຮູ້

1. ບ້ານຕານມີໄຊ

1.1. ຟ້ອນ

1.2. ດົນຕີ

1.3. ຫ້ອງເດັກ

1.4. ຫ້ອງການສະແດງ

2. ບ້ານໜອງບົວທອງ

2.1. ຟ້ອນ

2.2. ດົນຕີ

2.3. ຫ້ອງເດັກ

3. ເວທີຊຸມຊົນ

4. ທີມວິຊາການ

4.1. ຄູເດັກ

4.2. ຄູດົນຕີ

4.3. ຄູການສະແດງ

4.4. ຄູສິລະປະ

5. ທີມຫ້ອງການ

5.1. ກວດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

5.2. ກວດຈຳນວນນັກຮຽນ

5.3. ກວດຈຳນວນຄູຝຶກ ແລະ ອາສາສະໝັກ

6. ທີມແຜນການ

6.1. ກວດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ

7. ທີມການຕະຫລາດ

7.1. ປະຊາສຳພັນ

7.2. ລາຍການເດັກ

7.2.1. ພິທີກອນ

7.2.2. ຖ່າຍທຳ