Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cobra Squad by Mind Map: Cobra Squad

1. Truyền thông

1.1. Bộ nhận diện thương hiệu

1.1.1. Logo mới

1.1.2. Trang phục mới

1.1.3. Khẩu hiệu

1.1.4. Vũ Đạo

1.2. Tư liệu

1.2.1. Hình ảnh

1.2.2. Video

1.3. Fanpage

1.4. Youtube channel

2. Tuyển Dụng

2.1. Tiêu chí

2.1.1. Chiều cao - cân nặng

2.1.2. Thể lực

2.1.3. Học vấn - trí tuệ

2.1.4. Diễn xuất

2.1.5. Giao tiếp - hùng biện

2.2. Cách tuyển

2.2.1. Đăng tuyển qua các group PB, Group X, Casting diễn viên

2.2.2. Qua các mqh của Cobra

2.2.3. Tìm trực tiếp qua các fb cá nhân để đánh giá

3. Đào tạo

3.1. Các kỹ năng cần thiết

3.1.1. Giao tiếp - hùng biện

3.1.2. Diễn suất

3.1.3. Hình thể - vũ đạo

3.1.4. Bài học phát triển bản thân

3.1.5. Bài học trong doanh nghiệp

3.2. Cách đào tạo

3.2.1. Lịch đào tạo cố định 1 buổi cuối tuần hàng tháng, sẽ lên lịch báo trước

3.3. Cách đánh giá - kiểm tra