LUỒNG TEST (camp mới)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LUỒNG TEST (camp mới) by Mind Map: LUỒNG TEST (camp mới)

1. VIA NGOẠI

1.1. LÊN BẰNG CHÍNH VIA

1.1.1. NG 14 SỐ 1 - POLICY

1.1.2. NG 14 B1 S1 - POLICY

1.1.3. NG 03 B4 S1 - DIE BM

1.1.4. NG 03 B5 S1 - POLICY

1.1.5. NG 08 B9 S1 - ACTIVE

1.2. SHARE SANG VIA VIẾT TRUST LÊN CAMP

1.2.1. NG 08 B8 S4 - ACTIVE

1.2.2. NG 13 B2 S4 - POLICY

1.2.3. FULL 41 B8 S3 - DIE BM

2. VIA VIỆT

2.1. LÊN BẰNG CHÍNH VIA

2.1.1. FULL 42 B2 S1 - POLICY

2.1.2. FULL 42 B1 S1 - POLICY

3. CÁC NICH KHÓ LÊN TẠO PAGE MỚI.

3.1. SHARE SANG VIA TRUST LÊN CAMP

3.2. LÊN VIA SONG (tạo back úp bảo vệ BM cẩn thận)

3.3. LÊN VIA VIỆT TRONG TOOL (tạo bm, tào khoản sẵn, trước khi lên camp cho xem live stream game 10p rồi lên cammp)

3.3.1. FULL 43 B1 S2 - XÁC NHẬN THẺ

3.3.2. FULL 45 B1 S1

3.3.3. FULL 45 B2 S1

3.4. CLONE BI

3.5. BM MĨ