การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมฉาก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมฉาก by Mind Map: การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมฉาก

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1.1. มาตรฐาน 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด

1.2. ตัวชี้วัด ป.6/1 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

2. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่

2.1. โคมล้านนา

3. วัตถุประสงค์

3.1. อธิบายเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

3.2. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

3.3. นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

4.1. นักเรียนศึกษาลักษณะของโคมชนิดต่างๆ

4.2. ศึกษาการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

4.3. ศึกษาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

4.4. นักเรียนคำนวณหาพื้นที่กระดาษที่จะใช้

4.5. สรุปการใช้กระดาษให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสม

5. สื่อการเรียน

5.1. รูปสามเหลี่ยม

5.2. รูปสี่เหลี่ยม

5.3. ตารางการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

5.4. โคม

6. การวัดและประเมินผล

6.1. การคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม / สี่เหลี่ยมมุมฉาก

6.2. การหาพื้นที่ของกรดาษที่จะใช้ในการทำโคม

6.3. การนำความรู้ไปใช้ในการทำข้อสอบ O-NET