เปิดรับสมัครรอบรับตรง62 ประเภทอิสระ ทั่วประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก 2562

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เปิดรับสมัครรอบรับตรง62 ประเภทอิสระ ทั่วประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก 2562 by Mind Map: เปิดรับสมัครรอบรับตรง62 ประเภทอิสระ ทั่วประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก 2562

1. •หลักสูตรที่ร่วมผลิตสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้

1.1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา

1.2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

2. •สาขาที่เปิดรับระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

2.1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง

2.1.1. เทคนิคเภสัชกรรม

2.1.2. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2.1.3. โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

2.1.4. เวชระเบียน

3. •กําหนดการรับสมัคร

3.1. 19 – 20 มิถุนายน 2562

3.2. ไม่อยู่ในระบบ TCAS

3.3. การรับตรงอิสระ ประเภทบุคคลทั่วไป(ไม่มีค่าสมัคร)

4. •สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

4.1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / ประกาศนียบัตรพยาบาล

4.2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

4.2.1. สาธารณสุขชุมชน

4.2.2. ทันตสาธารณสุข

4.3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

4.3.1. การแพทย์แผนไทย

4.3.2. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

4.4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

4.4.1. เวชระเบียน

5. •คุณสมบัติของผู้สมัคร

5.1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

5.2. มีผลการสอบ O-NET/GAT/PAT

5.3. อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์

5.4. เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

5.4.1. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5.4.2. ไม่รับผู้จบการศึกษานอกโรงเรียน

6. •กระบวนการคัดเลือก

6.1. ยื่นผลการเรียน

6.2. ยื่นผลการสอบ

6.3. สอบสัมภาษณ์

7. •วิธีการรับสมัคร

7.1. สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมชนก

7.2. การพิมพ์ใบสมัครแบบสมบูรณ์

7.3. เอกสารและหลักฐานการประกอบใบสมัครสำหรับยื่นในวันรับสมัคร

7.3.1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบรับสมัครเข้าศึกษาโดยตรง

7.3.2. บัตรประจำตัวบัตรประชาชนของผู้สมัคร

7.3.3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร พร้อมสำเนา

7.3.4. เอกสารรับรองผลการศึกษา

7.4. ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการสมัคร

7.4.1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตรมที่รับสมัคร

7.4.2. กรณีผู้สมัครให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือจงใจปิดข้อมูล จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา

7.4.3. ผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาในสถานศึกษาพระบรมชนก ได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น และ 1 หลักสู้ตรที่ประสงค์จะศึกษา