โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ by Mind Map: โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

1. ๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1. ๑.๑ เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

1.2. ๑.๒ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

1.3. ๑.๓ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อข่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง websitehttp://www.reg.cmu.ac.th

1.4. ๑.๔ ให้โรงเรียนออกหนังสือรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ๑คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร)

1.5. ๑.๕ ต้องส่งหนังสือรับรองว่า เป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน จากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมี ชื่อ-สกุล และตำแหน่งจองผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง

1.6. ๑.๖ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ

2. ๒.เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติ ที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี

2.1. ประการที่๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์

2.1.1. ๑.๑ มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หมายถึงการตระหนักถึงความสําคัญของความเป็น ชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.1.2. ๑.๒ มีความเสียสละหมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นหรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ จากการกระทําของตน

2.1.3. ๑.๓ มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพอ่อนโยนถูกต้องตามกาลเทศะ

2.1.4. ๑.๔ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2.1.5. ๑.๕ มีความเอื้ออาทรระหว่างครอบครัว ชุมชน สังคม

2.1.6. ๑.๖ มีความกตัญญูกตเวทีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน

2.1.7. ๑.๗ มีความซื่อสัตย์ ขยัน มานะอุตสาห อดทน ประหยัด และอดออม

2.1.8. ๑.๘ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว

2.1.9. ๑.๙ มีระเบียบวินัยเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบกติกาของสังคมปฏิบัติตนตรงต่อเวลารู้จักมี การวางแผน และปฏิบัติตามแผนได้สําเร็จ

2.1.10. ๑.๑๐ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน ยาเสพติดและของมึนเมา ไม่เที่ยวเตร่ยามวิกาล ไม่มั่วสุมทางเพศ และมีส่วนร่วมกับสังคมในการช่วยลดหรือแก้ปัญหาด้านอบายมุข

2.2. ประการที่๒ มีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกถึงความพร้อม ความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวม

2.2.1. ๒.๑ หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.2.2. ๒.๒ การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได้

2.2.3. ๒.๓ การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

2.2.4. ๒.๔ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตและ ลักษณะนิสัยการบริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

2.2.5. ๒.๕ สนับสนุนให้บุคคลมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมทั้งในด้านส่ิงแวดล้อมทรัพยากรและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2.3. ประการที่๓ รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

2.3.1. ๓.๑ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอและสามารถนา ความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

2.3.2. ๓.๒ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.3.3. ๓.๓ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ

2.3.4. ๓.๔ มีความสามารถในการมองปัญหาแนวทางที่จะแก้ไขในฐานะสมาชิกของสังคมได้

2.3.5. ๓.๕ มีการดูแลสุขภาพและมีสุขภาพจิตดีโดยมีลักษณะนิสัยการดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดแข็งแรงและรู้จักหาความสุขให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม

2.4. ประการที่๔ รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย

2.4.1. ๔.๑ สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย

2.4.2. ๔.๒ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย

2.4.3. ๔.๓ วางตัวให้เหมาะสมกันกาลเทศะ

2.4.4. ๔.๔ จิตใจรักความเป็นชาติไทย

2.4.5. ๔.๕ มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่าและอดทนใจกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.5. ประการที่๕ มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

2.5.1. ๕.๑ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

2.5.2. ๕.๒ ใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ

2.5.3. ๕.๓ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และมีความเหมาะสม

2.5.4. ๕.๔ สามารถใช้หลักการทางประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน

2.5.5. ๕.๕ สนับสนุนให้ผู้อื่นปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสิถีประชาธิปไตย

2.6. ประการที่๖ มีความเป็นผู้นำ

2.6.1. หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถเหนี่ยวนำผู้อื่นหรือกลุ่มให้มีเป้าหมายที่เหมือนกัน พร้อมทั้งสามารถนำพาเขาเหล่านั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามต้องการ

2.6.2. ๖.๑ มีความเป็นต้นแบบในความคิด การพูด การกระทำที่สร้างสรรค์ เป็นผู้นำด้วยแบบอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามธรรมชาติ

2.6.3. ๖.๒ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างผลกระทบทางบวกแก่สังคม และสามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจนทั้งเชิงความหมายและความน่าสนใจ

2.6.4. ๖.๓ มีความกล้าตัดสินใจที่เหมาะสมทันการณ์ และต้องกล้ารับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ

2.6.5. ๖.๔ มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

2.6.6. ๖.๕ สามารถสร้างควาทศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มในการทำงานไปสู่เป้าหมาย

2.6.7. ๖.๖ มีความสามารถในการสื่อสารและการประสารงาน

2.6.8. ๖.๗ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

2.6.9. ๖.๘ เป็นผู้นำหรือสมาชิกชมรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม

2.6.10. ๖.๙ จัดการกับวิกฤตได้ดี

2.6.11. ๖.๑๐ จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าและไม่ทำให้งานติดชะงัก

3. ๓.คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา

3.1. ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่1 และรอบที่2

4. ๔.การคัดเลือก

4.1. ๑.พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่คณะกำหนด

4.2. ๒.พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน หรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม การอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน และความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี

4.3. ๓.พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน และหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน

4.4. ๔.พิจารณาจากการเขียนเรียงความเกี่ยวกับการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

4.5. ๕.สอบสัมภาษณ์และการทดสอบอื่นๆ ตามที่คณะเห็นสมควร

4.6. ๖.การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ๕.เงื่อนไขการเข้าศึกษา

5.1. ๑.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเด็กดีมีที่เรียน ต้องเข้าอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดหลักสูตรการศึกษา และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาเชียงใหม่

5.2. ๒.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเด็กดีมีที่เรียนสามารถขอทุนการศึกษาได้ตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่