Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kreng Model by Mind Map: Kreng Model

1. เเนวทางการพัฒนา

1.1. สร้างความรู้ความเข้าใจ

1.1.1. นักเรียน

1.1.2. นักศึกษา

1.1.3. ประชาชน

1.2. พัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2.1. เพิ่มช่องทางการตลาด

1.2.2. แปรรูป

1.2.3. สร้างรายได้

1.2.3.1. เพิ่มช่องทางการตลาด

1.2.4. อยู่ดี กินดี

1.2.5. ปลอดภัย

1.3. จัดทำฐานข้อมูล

1.3.1. รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

1.3.2. เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

2. ปัญหา

2.1. คน

2.1.1. ความเชื่อไม่ถูกต้อง

2.2. ข้อมูล

2.2.1. ไม่เป็นปัจจุบัน

2.2.2. กระจัดกระจาย

2.2.3. ขาดระบบสารสนเทศ

2.3. สภาพพื้นที่

2.3.1. แหล่งน้ำไม่ครอบคลุม

3. โครงการ

3.1. สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความสมดุลย์เเละยั่งยืน

3.1.1. ปลูกฝัง

3.1.2. ปกปักรักษา

3.1.3. ฟื้นฟู

3.1.4. ขยายผล

3.2. วิจัย

3.2.1. ระบบสารสนเทศ

3.2.1.1. แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)

3.2.1.2. แบบจำลองไฟป่า พื้นที่เสี่ยงภัย

3.2.1.3. แบบจำลองพื้นที่ขอบเขตอนุรักษ์พืช สัตว์

3.2.1.4. แบบจำลองลุ่มน้ำ ทิศทางการไหลของน้ำ ควบคุมรักษาระดับน้ำ

3.2.1.5. การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดไฟป่า

3.2.1.6. ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เเบบมีส่วนร่วม

3.2.2. การบริหารจัดการ

3.2.2.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเเละประชาชน

3.2.2.1.1. เวทีรับฟังปัญหา ความต้องการเเละข้อเสนอเเนะ จากพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 5 ครั้ง ๆ ละ 100 คน

3.2.2.2. ศึกษาการสนับสนุนตามนโยบาบ

3.2.2.3. การประเมินพื้นที่เสียงภัยการเกิดไฟป่า

3.2.2.4. ระบบนิเวศเเละการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ