พระราชกรณียกิจที่มีส่วนต่อการสร้างสรรค์ชาติไทย ของรัชกาลที่ ๗

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พระราชกรณียกิจที่มีส่วนต่อการสร้างสรรค์ชาติไทย ของรัชกาลที่ ๗ by Mind Map: พระราชกรณียกิจที่มีส่วนต่อการสร้างสรรค์ชาติไทย             ของรัชกาลที่ ๗

1. ด้านการปกครอง

1.1. ด้านการปกครอง

1.1.1. มีพระราชดำริให้จัดระเบียบการปกครองรูปแบบเทศบาล

1.1.2. โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเทศบาล ขึ้น

1.1.2.1. แต่มิได้เป็นไปตามพระราชประสงค์เนื่องจากเกิดการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

1.1.3. เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติโดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยพระองค์ทรงยินยอมสละพระราชอำนาจและเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทรงให้ตรวจตราตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะเป็นหลักในการปกครองอย่างถี่ถ้วน

1.1.4. จัดตั้งเมืองจำลองประชาธิปไตยชื่อ ดุสิตธานี

1.1.5. ทรงแก้ไขกฎหมายองคมนตรี ด้วยการออกพระราชบัญญัติองคมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2470

1.1.5.1. โดยให้สภากรรมการองคมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในการร่างกฎหมาย

1.1.6. ทรงตราพระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471

1.1.6.1. คุ้มครองสวัสดิการของปวงชนชาวไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน

1.1.7. มีพระราชดำริให้สภาองคมนตรีเป็นที่ฝึกการประชุมแบบรัฐสภา กรรมการสภาองคมนตรีอยู่ในตำแหน่งวาระละ 3 ปี

2. ด้านการทำนุบำรุงบ้านเมือง

2.1. ด้านการสื่อสารและคมนาคม

2.1.1. อัญเชิญพระกระเเสพระราชดำรัสของพระองค์จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดเสียงทอดวิทยุ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

2.2. เศรษฐกิจ

2.2.1. แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีต่างๆ

2.2.1.1. การควบคุมงบประมาณ

2.2.1.2. ตัดทอนรายจ่าย

2.2.1.3. ลดอัตราเงินเดือนข้าราชการ

2.2.1.4. งดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษี

2.2.1.5. การเก็บภาษีเพิ่มเติม

2.2.1.6. เลิกมาตราฐานทองคำเปลี่ยนไปผูกกับค่าเงินอังกฤษ

2.2.1.7. ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ใศรษฐกิจให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบการทางเศรษฐกิจ

2.3. การสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค

2.3.1. ปรับปรุงงานสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรให้ทัดเทียมอารยะประเทศ

3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

3.1. ด้านการศึกษา

3.1.1. ส่งเสริมการศึกษาของชาติ

3.1.2. โปรดให้สร้างหอพระสมุดสำหรับพระนคร

3.1.3. ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา

3.1.3.1. บริหารและเผยแพร่ด้านวิชาการวรรณคดีโบราณและศิลปกรรม

3.1.4. พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือยอดเยี่ยม

3.1.5. ให้ทุนนักเรียนไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ

3.2. ด้านศาสนา

3.2.1. ทรงปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมดีงามโดยยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

3.3. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

3.3.1. จัดการบำรุงรักษาวิชาช่างซึ่่งเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

3.3.2. ทรงพยายามสร้างค่านิยมให้มีสามีภรรยาเพียงคนเดียว โปรดให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 2473

3.3.3. ริเริ่มให้มีการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรองบุตร อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมแบบใหม่ทีละน้อยตามความสมัครใจ นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยทรงมีแต่พระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียว

4. สุขาภิบาล

5. รัชกาลที่ 7

6. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

6.1. ในต้นรัชสมัยได้ทรงดำเนินกิจการสำคัญที่ทรงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่ค้างมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้สำเร็จลุล่วงไป เช่น การให้สัตยาบันสนธิสัญญาต่าง ๆ

6.2. ทรงทำสัญญาใหม่ ๆ กับประเทศเยอรมนีหลังสถาปนาความสัมพันธ์ขั้นปกติ เมื่อ พ.ศ. 2471

6.3. ทำสนธิสัญญากับประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับดินแดนในลุ่มแม่น้ำโขง เรียกว่าสนธิสัญญาอินโดจีน พ.ศ. 2469

6.3.1. กำหนดให้ มีเขตปลอดทหาร 25 กิโลเมตร ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำโขงแทนที่จะมีเฉพาะฝั่งสยามแต่เพียงฝ่ายเดียว