การรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1การรับด้วย Portfolio โครงการผลิตบัณฑิตด้าน...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1การรับด้วย Portfolio โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ by Mind Map: การรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1การรับด้วย Portfolio   โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. •การขอรับใบสมัคร

1.1. ขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือ Download ใบสมัครได้จาก website : http://www.sci.tsu.ac.th

2. •คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1. กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อย กว่า 2.00 หรือสาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

2.2. กำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือสาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

2.3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4. กรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบ คัดเลือก

3. •คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

3.1. วท.บ.ชีววิทยา

3.1.1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

3.2. วท.บ.เคมี

3.2.1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

3.3. วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3.3.1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต

3.4. วท.บ.ฟิสิกส์

3.4.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2. ต้องไม่เคยได้รับผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ในรายวิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์

3.5. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

3.5.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์-คานวณ / ศิลป์-คณิต หรือ 2. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.6. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.6.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ 2. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.7. วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ ทรัพยากรทางน้า

3.7.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ 2. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/ สาขาการจัดการประมง/ สาขาสัตวศาสตร์/ สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.8. วท.บ.จุลชวี วิทยา

3.8.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ 2. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง/ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/ สาขาการจัดการประมง/ สาขาสัตวศาสตร์/ สาขาเกษตรศาสตร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.9. วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

3.9.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ 2. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา/ อุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาวิชา/หรือสาขาทเี่กี่ยวข้อง

3.10. วท.บ.คณิตศาสตร์

3.10.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2. มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

3.11. วท.บ.สถิติ

3.11.1. 1. กาลังศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2. มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

4. •เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

4.1. พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนและเอกสารประกอบการสมัคร

5. •จำนวนการรับสมัคร

5.1. วท.บ.คณิตศาสตร์

5.1.1. 20 คน

5.2. วท.บ.เคมี

5.2.1. 30คน

5.3. วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

5.3.1. 20คน

5.4. วท.บ.จุลชวีวิทยา

5.4.1. 20คน

5.5. วท.บ.ชีววิทยา

5.5.1. 30 คน

5.6. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.6.1. 30 คน

5.7. วท.บ.ฟิสิกส์

5.7.1. 20 คน

5.8. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

5.8.1. 30 คน

5.9. วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้า

5.9.1. 20 คน

5.10. วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5.10.1. 20 คน

5.11. วท.บ.สถิติ

5.11.1. 20 คน

6. •การสมัคร

6.1. สมัครด้วยตนเอง

6.2. สมัครในโครงการแนะแนวของคณะวิทยาศาสตร์

6.3. ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 7 ถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอปาาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

7. •หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

7.1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ติดรูปถ่าย ที่มุมขวา ด้านบน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป

7.2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

7.3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (สาหรับผู้ที่กาลังศึกษา) หรือ แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 เรียน (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

7.4. สำเนาการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จานวน 1 ฉบับ

7.5. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

8. •การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

8.1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th ต่อไป ผู้ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

9. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

9.1. ใบแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมฉบับสาเนาถ่ายเอกสารจากฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

9.2. สำเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ

9.3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

9.4. เอกสารการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท จานวน 1 ฉบับ