Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อาหาร 5 หมู่ by Mind Map: อาหาร 5 หมู่

1. หมู่ที่ 1 โปรตีน

1.1. เนื้อ นม ไข่ ปลา

1.2. ประโยชน์ / โทษ

1.3. การเก็บรักษา

1.4. เมนูที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

1.5. ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

2. หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต

2.1. ข้าว มัน ธัญพืช แป้ง อื่นๆ

2.2. ประโยชน์ / โทษ

2.3. การเก็บรักษา

2.4. เมนูที่เหมาะส้มสำหรับเด็กปฐมวัย

2.5. ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

3. หมู่ที่ 3 แร่ธาตุ ใยอาหาร

3.1. ผักต่างๆ

3.2. ประโยชน์ / โทษ

3.3. การเก็บรักษา

3.4. เมนูที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

3.5. ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

4. หมู่ที่ 4 วิตามิน

4.1. ผลไม้ต่างๆ

4.2. ประโยชน์ / โทษ

4.3. การเก็บรักษา

4.4. เมนูที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

4.5. ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

5. หมู่ที่ 5 ไขมัน

5.1. ไขมันสัตว์ ไขมันพืช

5.2. ประโยชน์ / โทษ

5.3. การเก็บรักษา

5.4. เมนูที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

5.5. ปริมาณที่เด็กควรได้รับต่อวัน