ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อไห้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ไช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพราะปลูก เป็นการไช้พื้นที่อยา่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในการรีไช้สารเคมี