ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน

1. มนุษย์เเละสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้เเรงงานในการปรับปรุงดิน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตเเละรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

2.3. เเนวทางการป้องกัน