ผลกระทบที่เกิดจากโครงกาแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากโครงกาแกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากโครงกาแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

1.3. แนวทางการแก้ไข

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน และมีการวางจักการแรงงาน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตและนายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

2.3. แนวทางการแก้ไข

2.3.1. มีการวางแผนในการจัดการดำเนินงาน และคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่การเพาะปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างถคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีเกินความจำเป็น

3.3. แนวทางการแก้ไข

3.3.1. มีการวางแผนการดำเนินงาน ใช้สารเคมีอย่างรัดกุมและเหมาะสม