ผลกรทบที่เกิดจากการเเกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกรทบที่เกิดจากการเเกล้งดิน by Mind Map: ผลกรทบที่เกิดจากการเเกล้งดิน

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้เเรงงานในการปรับปรุงดิน

1.3. เเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไข

1.3.1. มีการวางเเผนการดำเนินงานเเละคำนวนปริมาณสารเคมีท่ใช้อย่างรัดกุม เเละเหมาะสม

2. มนุษ์เเละสังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. ใช้เเรงงานในการปรับปรุงดิน

2.3. เเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไข

2.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เเละมีการวางเเผนการจัดการเเรงงาน

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีภชสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเละเกิดประโยชร์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น

3.3. เเนวทางในการป้องกันเละเเก้ไข

3.3.1. มีการวางเเผนการดำเนินงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุม เเละเหมาะสม