สมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ by Mind Map: สมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

1. ยุคสงครามโลกครั้งที่2-1970

1.1. Abraham Maslow

1.1.1. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์

1.2. Chris Argyris

1.2.1. การเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือ Mature Man

1.3. Douglas Ncgregor

1.3.1. Theory X - Theory Y

1.4. Chester Barnard

1.4.1. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์การและระหว่างองค์การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

1.5. Herbert Simon

1.5.1. การตัดสินใจในสภาพความเป็นจริงภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเหตุผลและความพึ่งพอใจ

2. ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2

2.1. Frank Goodnow

2.1.1. สนับสนุนแนวคิดการเมืองแยกออกจากการเมือง

2.2. Leonard White

2.2.1. ได้เสมอสมมุติฐาน4ประการ

2.2.1.1. 1.การบริหารเป็นกระบวนการหนึ่งเดียวที่สามารถศึกษาได้อย่างเป็นระเบียบ

2.2.1.2. 2.พื้นที่ของการศึกษามาจากการจัดการไม่ใช่กฎหมาย

2.2.1.3. 3.การบริหารยังคงเป็นศิลปะแต่แนวคิดเปลี่ยนไปสู่ศาสตร์

2.2.1.4. 4.การบริหารได้เป็นและจะยังเป็นหัวใจของปัญหาของรัฐบาลสมัยใหม่ต่อไป

2.3. Frederick Taylor

2.3.1. ได้พัฒนาวิธีการใหม่ของการจัดการโรงแรมในภาคเอกชน

2.4. Henri Fayol

2.4.1. ได้เผยแพร่หลักการบริหาร14ประการ

2.5. Max Weber

2.5.1. เสมอแนวคิด”การจัดองค์การแบบระบบราชการ”

2.5.2. แบ่งอำนาจออกเป็น3ประการ

2.5.2.1. 1.แบบที่อาศัยจารีตประเพณี

2.5.2.2. 2.แบบที่อาศัยบารมี

2.5.2.3. 3.แบบที่อาศัยกฎหมายและการมีเหตุผล

2.5.3. กลไกลการบริหารระะบบราชการนี้เป็นวิธีการบริหารที่วิเศษสุด มีเหตุผล เที่ยงตรงเป็นธรรม เต็มไปด้วยความมั่นคง

3. ยุคตั้งแต่คริสต์ศักราชที่1970-ปัจจุบัน

3.1. ค.ศ 1968

3.1.1. มีการประชุมที่หอประชุม Minnow Brook

3.2. ทฤษฎีเพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

3.2.1. “ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์”

3.2.1.1. 1.การให้ความสนใจเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

3.2.1.2. 2.การให้ความสำคัญกับค่านิยม

3.2.1.3. 3.การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคทางสังคม

3.2.1.4. 4.การรู้จักริเริ่มเปลี่ยนแปลง