เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

1. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเกษตร

1.1. ช่วยในการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร

1.2. ช่วยทุ่นแรง ลดต้นทุน ลดแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สินค้าเกษตร

1.3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจในการผลิตสินค้าทางการเกษตร

1.4. เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเกษตร

2. คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

3. Hardware

3.1. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงร่าง สามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม)

3.2. Input unit เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้

3.2.1. ตัวอย่าง Sensors ต่างๆ ของอุปกรณ์ IOT ทางการเกษตร

3.2.1.1. ความชื้น (Humidity)

3.2.1.2. อุณหภูมิ (Temperature)

3.2.1.3. ค่าการนำไฟฟ้า (EC; Electric conductivity)

3.3. CPU ทำหน้าที่ในการคำนวณและประมวลผลซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์

3.4. Memory unit ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และคำสั่งต่างๆ ที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูลหรือหน่วยประมวลผลกลางมาเก็บไว้ เพื่อรอการเรียกใช้หรือรอการประมวลผลภายหลัง

3.4.1. ROM (Read Only Memory)

3.4.2. RAM (Random Access Memory)

3.5. Data storage เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และสามารถนำข้อมูลกลับประมวลผลใหม่ และบันทึกข้อมูลซ้ำได้หลายครั้ง

3.6. Output unit เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เป็นส่วนที่เชื่อมความสัมพันธ์และโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับ คอมพิวเตอร์

4. Software

4.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)

4.1.1. ทำหน้าที่จัดการระบบของคอมพิวเตอร์ ควบคุมอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ การค้นหาและจัดเก็บข้อมูล และประสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดีคือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System; OS) ที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ

4.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)

4.2.1. ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ หรือประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะด้าน

5. Data

5.1. ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูล ดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการ น าไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว

5.2. ลักษณะที่สำคัญของข้อมูล - มีความถูกต้อง - ผ่านการกลั่นกรองและการตรวจสอบ - มีมาตรฐานและมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ

6. Networks

6.1. กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน ข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้

6.2. ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย - เครือข่ายของโทรศัพท์ - เครือข่ายดาวเทียม - เครือข่ายวิทยุ - เครือข่ายคอมพิวเตอร

7. People

7.1. ผู้ใช้งานทั่วไป

7.1.1. มีบทบาทที่สำคัญต่อผู้ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง จึงทราบถึงปัญหา และ ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

7.1.2. เป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง

7.2. ผู้เชี่ยวชาญ

7.2.1. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

7.2.2. นักวิเคราะห์ระบบ

7.2.3. นักเขียนโปรแกรม

7.2.4. วิศวกรซอฟต์แวร์

7.2.5. ผู้ดูแลเครือข่าย

7.3. ผู้บริหาร

7.3.1. ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (CIO; Chief Information Officer)

7.3.2. หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์ (Information Technology Manager)

8. Processes

8.1. ขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศ โดยจะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน มีการจัดทำคู่มือการระบบให้ทุกคนเรียนรู้ โดยมีระเบียบปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด