เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

1. Hardware อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และสัมผัสได้

1.1. CPU คำนวณและประมวลผล

1.2. Input unit รับข้อมูลหรือ คำสั่งจากผู้ใช้

1.3. Output unit แสดงข้อมูลที่ได้ จากการประมวลผล

1.4. Memory unit เก็บข้อมูลที่ส่งมาจาก หน่วยข้อมูล

1.4.1. Rom หน่วยความจำหลัก

1.4.2. Ram หน่วยความจำชั่วคราว

1.5. Data storoge เก็บข้อมูลสามารถ นำข้อมูลมาใช้ใหม่

2. Data ข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล

3. Software โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆทำงาน

3.1. Application software ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2. System software ซอฟต์แวร์ระบบ

4. People บุคลากรในด้านงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งาน สั่งงาน เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่ต้องการ

4.1. ผู้ใช้งานทั่วไป

4.2. ผู้เชี่ยวชาญ

4.3. ผู้บริหาร

5. Network อุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆ รำมาเชื่อต่อเพื่อให้ผู้ใช้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

6. Processes การทำงานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์จากระบบ สารสนเทศต้องเข้าใจ ขั้นตอนการทำงาน มีคู่มือการทำงานให้ผู้ใช้งาน ได้ศึกษา