การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. การดำรงชีวิตและครอบครัว

1.1. 1. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 2 .การทำงานเพื่อช่วยเหลืครอบครัว 3. การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 4. รู้ใช้รู้ประหยัด

2. การออกแบบและเทคโนโลยี

2.1. 1.การใช้ (Use) 2.เข้าใจ (Understand) 3.การสร้าง (create) 4.เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1. 1. ความหมายและความสำคัญขอคอมพิวเตอร์ 1.1ความหมายของคอมพิวเตอร์ 1.2ความสําคัญของคอมพิวเตอร 2. บทบำทของคอมพิวเตอร 2.1ด้านนงานราชการ 2.2ด้านงานธุรกิจ 2.3ด้านการคมนาคมขนส่ง 2.4ด้านงานการศึกษา 2.5ด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2.6ด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

4. การอาชีพ

4.1. 1 ทักษะการทำงาน 2 ฉลาดใช้ 3 ประดิษฐ์ของสวย 4ช่วยแต่งให้งาม 5 แปรรูปผลผลิต 6 เรียนรู้สู่อาชีพ