สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทัั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

1.1.2. เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

1.2.2. ปัญหาจราจรปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัย

1.3.2. การเวนคืนดีดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขี้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท้องเที่ยวมากขึ้น

2.1.3. เพิ่มมูลค่าสินค้าทางเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. แนวทางแก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางแผนในการดำเนินการอย่างรัดกุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.2. มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

3.2.3. มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทำให้เกิดเสียงน้อยลง

3.3.2. นำเชื่อเพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้

3.3.3. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ

3.3.4. สนามบินสร้างให้ห่างจากที่อยู่อาศักระยาทาง 30 กิโลเมตร