สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน

1. มนุษย์เเละสังคม

1.1. ด้วนบาก

1.1.1. ไม่ก่อไห้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านบน

1.2.1. ใช้เเรงงานในการปรับปรุงดิน

1.3. เเนวทางป้องกันเเละเเก้ไข

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เเละมีการวางเเผนจักดการเเรงงาน

2. เศษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตเเละรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

2.3. เเนวทางป้องกันเเละเเก้ไข

2.3.1. มีีการวางเเผนการดำเนินงานเเละคำนวนปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม เเละเหมาะสม

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพราะปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเเละเกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในกรณีใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น

3.3. เเนวทางป้องกันเเละเเก้ไข

3.3.1. มีการวางเเผนการดำเนิงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุมเเละเหมาะสม