สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. สิ่งเเวดล้อม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มลพิษทางเสียงเนื่องจากการบิน

1.2.2. มลพิษทางอากาศเนื่องจากสนามบินเป็นเเหลา่งปล่อยแก๊ซคาร์บอนไดออกไซร์

1.2.3. มลพิษทางน้ำเนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินลงสุ่เเหล่งน้่ำ

1.3. เเนวทางการเเก้ไข

1.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยเเละทำให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

1.3.2. นำเชื้อเพลิงอากาศยสชานชีวภาพมาไช้

1.3.3. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ

1.3.4. สนามบินต้องสร้างไม่ห่างจากที่อยู่อาศัยระยะทาง 30 กิโลเมตร

2. มนุษย์เเละสังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวจทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสิ้นค้าอุปโภค

2.1.2. เพิ่มทางมางการเลือกในการเดินทางเเละไช้เวลาน้อยลง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

2.2.2. ปัญหาจราจรปัญหามลพิษทางเสียงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเวลาข้างเคียง

2.3. เเนวทางเเก้ไข

2.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีเเหล่งที่อยู่อาศัย

2.3.2. การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

3. เศรษฐกิจ

3.1. ด้านบวก

3.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

3.1.2. เพิ่มทางมูลราคาเศรษกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวเยอะขึ้น

3.1.3. มูลค่าสินค้าทางการเกษตรในเวลาในการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

3.2. ด้านลบ

3.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

3.2.2. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

3.3. เเนวทางการเเก้ไข

3.3.1. รัฐบาลต้องหาเเหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

3.3.2. วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดกรุมสามารถตรวจสอบได้