สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อเกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรังดิน

1.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน และมีการวางแผนการจัดการแรงงาน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตและรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

2.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

2.3.1. มีการวางแผนการดำเนินงานและคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม และเหมาะสม

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูกเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้ม และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น

3.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

3.3.1. มีการวางแผนดำเนินงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุมและเหมาะสม