สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษและสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

1.3. แนวทางการป้องกัน

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานและมีการวางแผนการจัดการแรงงาน

2. สิ่งแวดล้อม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพระปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

2.2. ด้านลบ

2.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีมากเกินไป

2.3. แนวทางการแก้ไข

2.3.1. มีการวางแผนดำเนินงาน

3. เศรษฐกิจ

3.1. ด้านบวก

3.1.1. มีผลผลิตและรายได้สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

3.3. แนวทางการป้องกัน

3.3.1. มีการวางแผนการดำเนินงานและคำนวนปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม และเหมาะสม