สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิม by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิม

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริการ

1.1.2. เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการเวนคือที่ดินทำไห้มีการย้ายที่อยู่

1.2.2. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. หาพื่นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนาม เช่น พื้นที่ ที่ที่ไม่มีแหล่งที่อยุ่อาศัย

1.3.2. การเวนคือที่ดินจะต้องไหราคาที่เป้นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

2.1.2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

2.1.3. เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

2.2.2. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารฌะ

2.3. แนวทางแก้ไข

2.3.1. รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

2.3.2. วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดคุมสามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.2. มลพิษทางกทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไซด์

3.2.3. มลพิษทางน้ำ เนื่องจากทีก่รปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินลงสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทำให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.2. นำเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้

3.3.3. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ

3.3.4. สนามบินต้องสร้างให้ห่างจากที่อยู่อาศัยระยะทาง 30 กิโลเมตร